Thuyết trình tiếng Anh chủ đề International Women’s Day

Thuyết trình tiếng Anh chủ đề International Women’s Day là một chủ đề rất thú vị thu hút nhiều bạn nhỏ nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ đang tới gần. Cùng BMyC tìm hiểu cách lên dàn ý và triển khai bài thuyết trình cho chủ đề này nhé.

Thuyết trình tiếng Anh chủ đề International Women's Day
Thuyết trình tiếng Anh chủ đề International Women’s Day

I. Chi tiết về topic International Women’s Day

DETAIL CHI TIẾT
 1. Describe the woman you love the most. 
 2. The role of your mother or sisters in the family.
 3. How to respect women.
 4. Describe your favorite woman in sport/ scientist/ music/ literature/ history/ …
 5. Women’s rights and gender equality.
 6. What is International Women’s Day?
 1. Hãy tả người phụ nữ mà bạn yêu nhất.
 2. Vai trò của mẹ hoặc chị em trong gia đình.
 3. Cách tôn trọng phụ nữ.
 4. Hãy miêu tả người phụ nữ bạn yêu thích nhất trong thể thao/ nhà khoa học/ âm nhạc/ văn học / lịch sử/ …
 5. Quyền phụ nữ và bình đẳng giới.
 6. Ngày Quốc tế Phụ nữ là gì?

II. Hướng dẫn lên outline chung cho bài thuyết trình chủ đề International Women’s Day 

1. Cách tôn trọng phụ nữ

HOW TO RESPECT WOMEN CÁCH TÔN TRỌNG PHỤ NỮ
Opening:

 • Introduce yourself (name, age, city/ province).
 • Introduce the topic.
Mở bài:

 • Giới thiệu bản thân (tên, tuổi, tỉnh/thành phố).
 • Giới thiệu chủ đề.
Body:

 • Women’s role in the family.
 • Women’s role in society.
 • Things to do to respect women.
Thân bài:

 • Vai trò của phụ nữ trong gia đình.
 • Vai trò của phụ nữa trong xã hội.
 • Những việc nên làm để tôn trọng phụ nữ.
Conclusions:

 • Your feeling / thinking about respecting women.
 • Thank you and goodbye.
Kết bài:

 • Cảm nhận/suy nghĩ của bạn về việc tôn trọng phụ nữ.
 • Cảm ơn và tạm biệt.

2. Bức tranh của tôi

MY PICTURE BỨC TRANH CỦA TÔI
Opening:

 • Introduce yourself (name, age, city/ province).
 • Introduce the topic.
Mở bài:

 • Giới thiệu bản thân (tên, tuổi, tỉnh/thành phố).
 • Giới thiệu chủ đề.
Body:

 • What’s the picture about?
 • Describe your mom.
 • Things to do with your mom.
Thân bài:

 • Bức tranh đó về điều gì?
 • Miêu tả về mẹ.
 • Các việc hay làm cùng mẹ.
Conclusions:

 • Your feeling / thinking about your mom.
 • Your wish.
 • Thank you and goodbye.
Kết bài:

 • Cảm nhận/suy nghĩ của bạn về mẹ của mình.
 • Mong ước của bạn.
 • Cảm ơn và tạm biệt.

III. Chi tiết nội dung thuyết trình và bài mẫu tham khảo chủ đề International Women’s Day

1. Cách tôn trọng phụ nữ

HOW TO RESPECT WOMEN CÁCH TÔN TRỌNG PHỤ NỮ
Opening:

 • Introduce yourself (name, age, city/ province).
 • Introduce the topic.
 • Ex: Hello, everyone! My name is Candy. I’m 7 years old. I live in Danang city. Today, I would like to talk about one of the outstanding issues of society. That’s how to respect women.
Mở bài:

 • Giới thiệu bản thân (tên, tuổi, tỉnh/thành phố).
 • Giới thiệu chủ đề.
 • Ví dụ: Xin chào mọi người! Tên tôi là Candy. Tôi 7 tuổi. Tôi sống ở thành phố Đà Nẵng. Hôm nay, tôi muốn nói về một trong những vấn đề nổi bật của xã hội. Đó là làm thế nào để tôn trọng phụ nữ.
Body:

1. Women’s role in the family + do housework + take care of family + give birth, look after and teach children.

Example: Firstly, let me talk about the role of women in the family. As a wife, a woman has great influence on the happiness and stability of her family.

If the wife understands and sympathizes with her husband, always trust him and ready to share everything, they will be very happy. Women will take care of the family and do all housework such as cleaning, cooking, washing dishes, doing laundry and so on.

In addition, women also have to give birth, take care of them when they are sick, raise them from when they are still in the womb and teach them until they become adults. Mothers can give advice, encourage, and mentally support their children in facing life’s difficulties.

2. Women’s role in society + go to work + take part in social activities.

Example: Nowadays, women also promote their role in the development of society, go to work and take part in community activities. They do research, study and improve their knowledge as well as skills.

Many women have achieved high positions in all fields, and become leaders, famous scientists, or dynamic managers.

Women’s rights are increasingly being raised and they have more opportunities in the labor market.

3. Things to do to respect women + do not discriminate against women in daily activities + listen to women’s opinions and expectation + stop family violence + be polite, don’t do rude things + support and be willing to share housework + give gifts, flowers.

Example: With such important roles, women need to be respected. Everyone must stop discriminatory actions between men and women in daily activities, listen to their opinions and expectation. In public places, it is necessary to be polite and not do rude things.

Moreover, family violence such as beating, scolding, and cursing women must be ended.

Husbands and family members should support and create favorable conditions for women to have time to study, work, rest and take care of their health by sharing housework, love and care about their women.

On special occasions, men should give flowers and gifts to their women to show respect and affection.

Thân bài:

1. Vai trò của phụ nữ trong gia đình + làm việc nhà + chăm sóc gia đình + sinh con, chăm sóc và dạy dỗ con cái.

Ví dụ: Đầu tiên, hãy để tôi nói về vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Là một người vợ, người phụ nữ có ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc và sự ổn định của gia đình mình.

Nếu người vợ hiểu và thông cảm cho chồng, luôn tin tưởng chồng và sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện thì họ sẽ rất hạnh phúc. Phụ nữ sẽ chăm sóc gia đình và làm mọi công việc nhà như dọn dẹp, nấu nướng, rửa bát, giặt giũ, v.v.

Ngoài ra, người phụ nữ còn phải sinh con, chăm sóc khi con ốm đau, nuôi con từ khi còn trong bụng và dạy dỗ đến khi trưởng thành. Mẹ có thể đưa ra lời khuyên, động viên, hỗ trợ tinh thần cho con trước những khó khăn trong cuộc sống.

2. Vai trò của phụ nữ trong xã hội + đi làm + tham gia các hoạt động xã hội.

Ví dụ: Ngày nay phụ nữ còn phát huy vai trò của mình trong sự phát triển của xã hội, đi làm và tham gia các hoạt động cộng đồng. Họ nghiên cứu, học tập và nâng cao kiến ​​thức cũng như kỹ năng của mình.

Nhiều phụ nữ đã đạt được những vị trí cao trong mọi lĩnh vực, trở thành những nhà lãnh đạo, nhà khoa học nổi tiếng hay nhà quản lý năng động.

Quyền của phụ nữ ngày càng được nâng cao và họ có nhiều cơ hội hơn trên thị trường lao động.

3. Những điều cần làm để tôn trọng phụ nữ + không phân biệt đối xử với phụ nữ trong sinh hoạt hàng ngày + lắng nghe ý kiến ​​và mong muốn của phụ nữ + chấm dứt bạo lực gia đình + lịch sự, không làm những điều thô lỗ + hỗ trợ và sẵn sàng chia sẻ công việc nhà + tặng quà, hoa.

Ví dụ: Với những vai trò quan trọng như vậy, phụ nữ cần được tôn trọng. Mọi người phải chấm dứt những hành động phân biệt đối xử giữa nam và nữ trong sinh hoạt hàng ngày, lắng nghe ý kiến ​​và nguyện vọng của họ. Ở nơi công cộng cần phải lịch sự và không làm những điều thô lỗ.

Hơn nữa, tình trạng bạo lực gia đình như đánh đập, la mắng, chửi rủa người phụ nữ phải chấm dứt.

Người chồng và các thành viên trong gia đình cần hỗ trợ, tạo điều kiện để phụ nữ có thời gian học tập, làm việc, nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe bằng cách chia sẻ công việc nhà, yêu thương, quan tâm đến người phụ nữ của mình.

Trong những dịp đặc biệt, đàn ông nên tặng hoa, quà cho người phụ nữ của mình để thể hiện sự tôn trọng và tình cảm.

Conclusions:

 • Your feeling / thinking about respecting women.
 • Thank you and goodbye.

Example: Our society is increasingly developing, the role and position of women are highly appreciated.

If women are supported, they will be able to prove their abilities and contribute more. Respect for women also shows the civilization of humanity.

Therefore, let’s respect and love the women around us. Thank you for listening. Goodbye!

Kết bài:

 • Cảm nhận/suy nghĩ của bạn về việc tôn trọng phụ nữ.
 • Cảm ơn và tạm biệt.

Ví dụ: Xã hội chúng ta ngày càng phát triển, vai trò và vị trí của người phụ nữ được đánh giá rất cao.

Nếu phụ nữ được hỗ trợ, họ sẽ có thể chứng tỏ được khả năng của mình và đóng góp nhiều hơn. Việc tôn trọng phụ nữ còn thể hiện sự văn minh của nhân loại.

Vì vậy, chúng ta hãy tôn trọng và yêu thương những người phụ nữ xung quanh mình. Cám ơn vì đã lắng nghe. Tạm biệt!

2. Bức tranh của tôi

Chủ đề International Women's Day - Miêu tả mẹ bằng tiếng Anh
Chủ đề International Women’s Day – Miêu tả mẹ bằng tiếng Anh
MY PICTURE BỨC TRANH CỦA TÔI
Opening:

 • Introduce yourself (name, age, city/ province).
 • Introduce the topic.
 • Ex: Hello, everyone! My name is Anna I’m 5 years old. I live in Hanoi. Today, I would like to talk about my picture.
Mở bài:

 • Giới thiệu bản thân (tên, tuổi, tỉnh/thành phố).
 • Giới thiệu chủ đề.
 • Ví dụ: Xin chào mọi người! Tên tôi là Anna. Tôi 5 tuổi. Tôi sống ở Hà Nội. Hôm nay, tôi muốn nói về bức tranh của tôi.
Body:

1. What’s the picture about?

–  My mom.

Example: This is my picture. It is about my beautiful mom.

2. Describe your mom + Name + Age + Job + Appearance + What is she wearing? + Personality.

Example: My mom’s name is Ha. She is 32 years old. She works as a teacher. Look at this picture! My mom is tall.

She has a round face, a straight nose, two black eyes, two broad ears and heart-shaped lips. Her hair is long and grey.

Besides, she is wearing a long yellow dress. My mom is a kind person. She always cares for other people as well as animals or plants. Also, she is very brave and clever.

3. Things to do with your mom + clean the house + cook + plant trees + play badminton/ chess/ … + study.

Example: At home, I usually help my mom with the housework such as cleaning the floor, picking up vegetables and cooking.

My mom and I also plant trees or flowers in the garden. It is so interesting! Additionally, my mom always helps me with my homework.

She teaches me good lessons. After studying hard, I like playing badminton or chess with my mom.

Thân bài:

1. Bức tranh đó về điều gì?

– Mẹ của tôi.

Ví dụ: Đây là bức tranh của tôi. Bức tranh về người mẹ xinh đẹp của tôi.

2. Miêu tả về mẹ + Tên + Tuổi + Nghề nghiệp + Ngoại hình + Tính cách.

Ví dụ: Mẹ của tôi tên là hà. Mẹ tôi 32 tuổi. Mẹ là một giáo viên. Hãy nhìn bức tranh này! Mẹ của tôi cao.

Mẹ có một hương mặt tròn, một chiếc mũi thẳng, một đôi mắt đen, một đôi tai rộng và một đôi môi hình trái tim. Tóc của mẹ dài và màu xám.

Bên cạnh đó, mẹ đang mặt một chiếc váy dài màu vàng. Mẹ tôi là một người tốt bụng. Mẹ luôn quan tâm mọi người cũng như các con vật hoặc cây cối. Mẹ cũng rất dúng cảm và thông minh.

3. Các việc hay làm cùng mẹ + dọn nhà + nấu cơm + trồng cây + chơi vợt cầu lông/ cờ vua/ … + học.

Ví dụ: Ở nhà tôi thường giúp mẹ của mình với các công việc nhà như lau sàn, nhặt rau, rửa bát và nấu cơm.

Mẹ tôi và tôi cũng trồng cây hoặc hoa trong vườn nhà. Các công việc này thật thú vị! Ngoài ra, mẹ luôn giúp tôi làm bài tập về nhà.

Mẹ dạy tôi những bài học hay. Sau giờ học chăm chỉ, tôi thích chơi vợt cầu lông hoặc cờ vua với mẹ của mình.

Conclusions:

 • Your feeling / thinking about your mom.
 • Your wish.
 • Thank you and goodbye.

Example: I love my mom so much because she always holds my hands and feeds me. On Wome’s Day, I wish all women in the world a whole lot of happiness, today and for the rest of the year. Thank you for listening. Goodbye!

Kết bài:

 • Cảm nhận/suy nghĩ của bạn về mẹ của mình.
 • Mong ước của bạn.
 • Cảm ơn và tạm biệt.

Ví dụ: Mình yêu mẹ mình rất nhiều bới vì mẹ luôn nắm tay và ôm chặt mình. Nhân ngày quốc tế phụ nữ mình chúc phụ nữ trên toàn thế giới thật hạnh phúc, không chỉ hôm nay mà suốt cả năm. Cám ơn vì đã lắng nghe. Tạm biệt!

Xem Thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688