Hướng dẫn thuyết trình chủ đề Plants

Chủ đề Plants trong sự kiện ” Thử Thách Thuyết Trình Cùng BMyC Tháng 11″  là một chủ đề không quá khó. Tuy nhiên, để được video tham gia chất lượng, các con nên có vốn từ vựng Plants chi tiết, áp dụng kèm cấu trúc câu, bố cục tổng quan để triển khai ý cho bài thuyết trình một cách hiệu quả.

Hướng dẫn thuyết trình chủ đề Plants
Hướng dẫn thuyết trình chủ đề Plants
Trong bài viết ngày hôm nay, thầy cô BMyC sẽ giới thiệu cho các con cách xây dựng một bài thuyết trình từ mở bài, thân bài, kết bài cho topic Plants nhé!

I. Chi tiết về topic Plants:

DETAIL CHI TIẾT
  All about plants
 • Introduce types of plants
 • Parts of plants and its functions
 • Where plants live?
 • Introduce about plant life cycle
 • The importance to have flowers and plants in your home
 • Uses from plants for us and animals
 • How plants make their own food?
 • Different types of leaves
 • Different type of roots
 • How seeds are spread
 • My favorite plant or flower
Tất cả về thực vật
 • Giới thiệu các loại thực vật
 • Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng
 • Thực vật sống ở đâu?
 • Giới thiệu về vòng đời của thực vật
 • Tầm quan trọng của hoa và cây trong nhà bạn
 • Công dụng từ thực vật đối với con người và động vật
 • Thực vật tự tạo ra thức ăn như thế nào?
 • Các loại lá khác nhau
 • Các loại rễ khác nhau
 • Hạt giống được phát tán như thế nào
 • Cây hoặc hoa em yêu thích

II. Hướng dẫn lên outline chung cho bài thuyết trình chủ đề Plants

1. Tổng quan về thực vật:

ALL ABOUT PLANTS TỔNG QUAN VỀ THỰC VẬT
Opening:
 • A(n) song/poem/experiment about plants or trees
 • Introduce yourself and the topic
Mở bài:
 • Bài hát/ bài thơ/ thí nghiệm về thực vật hoặc cây cối.
 • Giới thiệu bản thân và chủ đề.
Body: (Choose 2-3 of these ideas)
 • Introduce plant parts and their basic functions
 • Introduce types of plants
 • How plants make their own food
 • Flowering plants reproduction
 • Why plants are so important

Thân bài (chọn 2-3 ý sau)

 • Giới thiệu các bộ phận của cây và chức năng của chúng.
 • Giới thiệu về các loại/ nhóm thực vật.
 • Cách thực vật tự tạo ra thức ăn
 • Sinh sản ở thực vật có hoa
 • Tại sao thực vật lại quan trọng đến vậy.
Conclusions:
 • Your actions to protect plants/trees
 • Thank you and goodbye

Kết bài:

 • Liên hệ Hành động của bản thân để bảo vệ thực vật/cây cối
 • Cảm ơn và tạm biệt

2. Sự khác nhau giữa các loại lá:

DIFFERENT TYPES OF LEAVES SỰ KHÁC NHAU GIỮA CÁC LOẠI LÁ
Opening:
 • A(n) song/poem/experiment about leaves
 • Introduce yourself and the topic
Mở bài:
 • Bài hát/ bài thơ/ thí nghiệm về lá cây.
 • Giới thiệu bản thân và chủ đề chính.
Body: (Choose 2-3 of these ideas)
 • Introduce types of leaves related to the shapes
 • List tree’s names
 • Where do they live?
 • The importance of leaves for plant
 • What do we use them for?
 • What is your favorite shape?
Thân bài (chọn 2-3 ý sau)
 • Giới thiệu các loại lá với hình dạng khác nhau
 • Liệt kê tên các loại cây
 • Nơi chúng sống.
 • Tầm quan trọng của lá đối với cây.
 • Chúng ta sử dụng chúng làm gì?
 • Hình dạng lá yêu thích của bạn là gì?
Conclusions:
 • What you should (not) do to protect leaves, trees
 • Thank you and goodbye!
Kết bài:
 • Chúng ta nên làm gì để bảo vệ lá và cây.
 • Cảm ơn và chào tạm biệt!

III. Chi tiết nội dung thuyết trình và bài mẫu tham khảo chủ đề Plants:

1. Tổng quan về thực vật:

ALL ABOUT PLANTS TỔNG QUAN VỀ THỰC VẬT
Opening:
 • Sing the song ‘Head Shoulders Knees and Toes for trees.

 • Introduce yourself and the topic
 • Example: Hello, everyone. My name is Moon. I’m 7 years old. I live in Nha Trang. As you know, I just sang one of my favorite plant songs. It’s fun, isn’t it? And now, I’ll talk all about plants.

Mở bài:

 • Hát bài hát ‘Head Shoulders Knees and Toes for trees.’

 • Giới thiệu bản thân và chủ đề.
 • Ví dụ: Xin chào mọi người. Tôi tên là Moon. Tôi 7 tuổi và sống ở Nha Trang. Vừa nãy tôi có hát 1 trong những bài hát mà tôi yêu thích về thực vật. Nó thật hay phải không? Và bây giờ, tôi sẽ nói về chủ đề “All about plants”
Body: 
 • Introduce plant parts and their basic functions + Roots => get nutrient for the plant + Stem => transport water through the plant; also raise the height of the plant’s leaves, flowers and bring them close to the sun + Stalk => attach the leaves to the plant’s stem + Leaves => collect energy from the Sun and make food for the plant + Flower bud => the sign that a flower is about to bloom. + Fruits => hold seeds to prepare for plant production.
 • Example: A plant has body parts like people, but we call them in different names. There are 6 main parts of a tree such as roots, stem, stalk, leaves, flower bud, and fruits. The roots get water and minerals from the soil. The stem carries water and nutrient to the leaves and also raise the height of the plant’s leaves, flowers, and bring them close to the sun. So that the leaves can collect energy from the Sun and make food for the plant. While a leaf stalk attaches the leaf to the plant’s stem. Most plants have flowers. A flower bud is the sign that a flower is about to bloom. When the flower has opened, its bright colored petals attract insects. All flowers changes to fruits and fruits hold seeds. After fruits drop on the ground, new plants will grow.
 • Why plants are so important + Absorb carbon dioxide and release oxygen + Living things eat them and live in them + Clean water + Give us shade
 • Example: Plants are really important for our life. Plants make oxygen we breathe in the air. Besides, many plants are good to eat. Fruits, vegetables, nutes, beans, and seeds come from plants. I love fruits like strawberries and watermelon. I eat them every day. You know, trees are the largest plants. In the summer, trees are full of leaves and they make shadows. On a hot, sunny day, sitting under a tree, you will stay cool in its shade.

Thân bài:

 • Giới thiệu các bộ phận của cây và chức năng của chúng. + Rễ => lấy chất dinh dưỡng cho cây + Thân cây => vận chuyển nước qua cây; đồng thời nâng cao chiều cao của lá, hoa của cây và đưa chúng đến gần ánh nắng mặt trời + Cuống lá => gắn kết lá với thân cây + Lá cây => thu năng lượng từ Mặt Trời và tạo thức ăn cho cây + Nụ hoa => dấu hiệu hoa sắp nở. + Quả => chứa hạt để chuẩn bị cho quá trình hình thành cây mới.
 • Ví dụ: Một cái cây có các bộ phận cơ thể giống con người nhưng chúng ta gọi chúng bằng những tên khác nhau. Cây có 6 bộ phận chính là rễ, thân, cành, lá, nụ hoa và quả. Rễ lấy nước và chất khoáng từ đất. Thân cây mang nước và chất dinh dưỡng cho lá, hoa, đồng thời giúp chúng lớn hơn để đến gần ánh nắng mặt trời. Như vậy lá có thể thu năng lượng từ Mặt trời và làm thức ăn cho cây. Cuống lá giúp gắn kết lá vào thân cây. Hầu hết các cây đều có hoa. Nụ hoa là dấu hiệu cho thấy hoa sắp nở. Khi hoa nở, cánh hoa có màu sắc tươi sáng sẽ thu hút côn trùng. Tất cả các hoa đều chuyển thành quả và quả sẽ chứa hạt giống. Sau khi quả rơi xuống đất, cây mới sẽ mọc lên.
 • Tại sao thực vật lại quan trọng đến vậy? + Hấp thụ khí cacbonic và thải ra oxy + Các sinh vật sống ăn chúng và sống trong chúng + Giúp làm sạch nước + Cho chúng ta bóng mát
 • Ví dụ: Cây cối thực sự quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Thực vật tạo ra oxy mà chúng ta hít thở trong không khí. Ngoài ra, nhiều loại cây cũng rất tốt để ăn. Trái cây, rau, quả hạch, đậu và hạt đều có nguồn gốc từ thực vật. Tôi yêu các loại trái cây như dâu tây và dưa hấu. Tôi ăn chúng mỗi ngày. Bạn biết đấy, cây cối là loài thực vật lớn nhất. Vào mùa hè, cây cối đầy lá và tạo bóng mát. Vào một ngày nắng nóng, ngồi dưới gốc cây, bạn sẽ cảm thấy mát mẻ trong bóng mát của nó.
Conclusions:
 • The importance of plants, trees
 • How can we protect them
 • Thank you and Goodbye.
 • Example: Now we know, we can not live without plants, so we need to protect them by not cutting them, using less paper, and plant more trees. It’s all about my presentation. Thank you for your listening!

Kết bài:

 • Tầm quan trọng của thực vật, cây cối
 • Làm sao để chúng ta bảo vệ chúng
 • Cảm ơn và tạm biệt.
 • Ví dụ: Giờ thì chúng ta biết rằng, chúng ta không thể sống thiếu thực vật, vì vậy chúng ta cần bảo vệ chúng bằng cách: không chặt cây, sử dụng ít giấy hơn và trồng nhiều cây hơn. Đó là tất cả về bài thuyết trình của tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!

2. Sự khác nhau giữa các loại lá:

ALL ABOUT PLANTS TỔNG QUAN VỀ THỰC VẬT
Opening:
 • Experiment: How different leaves breath
 • Introduce yourself and the topic
 • Example: Here are just some types of leaves, but they don’t look the same and have their own ways of breathing, right? As you can see, we have different types of trees in the world, which means we have a lot of leaves to discover. Hello, everyone. My name is Mary. I’m 8 years old. I come from Hanoi. Today, let’s follow me to find out the various kinds of leaves we have.
Mở bài:
 • Thí nghiệm: Lá thở khác nhau như thế nào
 • Giới thiệu bản thân và chủ đề
 • Ví dụ: Đây chỉ là một số loại lá thôi, nhưng chúng trông không giống nhau và có cách thở riêng phải không? Như bạn có thể thấy, chúng ta có nhiều loại cây khác nhau trên thế giới, điều đó có nghĩa là chúng ta có rất nhiều loại lá để khám phá. Xin chào tất cả mọi người. Tên tôi là Mary. Tôi 8 tuổi. Tôi đến từ Hà Nội. Hôm nay các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu xem chúng ta có những loại lá gì nhé.
Body: 
 • Introduce types of leaves related to the shapes: + 2 kinds of leaves: simple leaves and compound leaves. a. Simple leaves have one big leaf blade with the midrib in its middle. b. Compound leaves have a lot of leaflets (small leaves) on the two sides of the midrib. + Some common shapes for simple leaves are: a. Line: sage willow, black willow b. Triangle: gray birch c. Paddle: magnolia d. Spear: e. Oval f. Heart: paper birch and so on. + Common, compound leaves (Pinnate and Palmate) Reference: https://www.sciencefacts.net/types-of-leaves.html
 • Example: There are two main kinds of leaves (depending on how they are around the midrib): simple leaves and compound leaves. Simple leaves have one big leaf blade with the midrib in its middle. Meanwhile, compound leaves have a lot of leaflets (small leaves) on the two sides of the midrib. Simple leaves come in many shapes. Some common shapes for simple leaves include Line, Triangle, Paddle, Spear, Oval, and Heart. It is easier to find leaves with those shapes. There are many more interesting shapes but more difficult to see. How about compound leaves? There are two main kinds called Pinnate and Palmate.
 • The importance of leaves for plants + gather sunlight => sunlight helps to turn water and carbon dioxide (CO2) into oxygen and glucose => tree uses to make food
 • Example: Do you know what is the “kitchen” of a plant? It’s the leaf because each leaf on a tree is like a tiny “solar panel”, gathering sunlight which the tree uses to make food. Then the sunlight helps to turn water and carbon dioxide into oxygen and glucose, a kind of sugar that the tree uses for food to grow.
 • Benefits of leaves + Leaves provide oxygen + Some leaves are edible + Make tea + Wrap food: banh chung is wrapped in leaves.
 • Example: Leaves are also very useful for us. The reason why we call trees the “green lungs” of the earth is that leaves provide oxygen for us to breathe. Some leaves are edible, so we can eat them, but be careful of the poisonous ones. People can use dried leaves to make tea, and you know what? The milk tea we love is also made from those dried leaves. In Vietnam, lots of people wrap food such as sticky rice, banh chung, or some traditional cakes in leaves. Wow, we benefit a lot from leaves, right?
Thân bài:
 • Giới thiệu các loại lá liên quan đến hình dạng: + 2 loại lá: lá đơn và lá kép. a. Lá đơn giản có một phiến lá lớn với gân chính ở giữa. b. Lá kép có nhiều lá chét (lá nhỏ) ở hai bên gân giữa. + Một số hình dạng phổ biến của lá đơn là: a. Hình Dải: ở cây liễu xô thơm, liễu đen b. Tam giác: ở cây bạch dương màu xám c. Mái chèo: ở cây hoa mộc lan d. Hình ngọn giáo: đ. hình trái xoan f. Trái tim: ở cây bạch dương giấy v.v. + Lá kép thông thường (Hình lông chim và Hình chân vịt) https://www.sciencefacts.net/types-of-leaves.html
 • Ví dụ: Có hai loại lá chính (tùy theo vị trí xung quanh gân giữa): lá đơn và lá kép. Lá đơn có một phiến lá lớn với gân chính ở giữa. Trong khi đó, lá kép có nhiều lá chét (lá nhỏ) ở hai bên gân giữa. Lá đơn có nhiều hình dạng. Một số hình dạng phổ biến bao gồm: Hình dải, hình tam giác, Mái chèo, Hình giáo, Hình bầu dục và Hình trái tim. Việc tìm thấy những chiếc lá có hình dạng này sẽ dễ dàng hơn. Còn nhiều hình thù thú vị khác nhưng chúng ta sẽ hiếm được thấy hơn. Còn lá kép thì sao? Có hai loại chính được gọi là Hình lông chim và Hình chân vịt.
 • Tầm quan trọng của lá đối với cây trồng + thu ánh sáng mặt trời => ánh sáng mặt trời giúp biến nước và carbon dioxide (CO2) thành oxy và glucose => cây sử dụng để làm thức ăn
 • Ví dụ: Bạn có biết “nhà bếp” của cây là gì không? Đó là chiếc lá vì mỗi chiếc lá trên cây giống như một “tấm pin mặt trời” cực nhỏ, thu thập ánh sáng mặt trời mà cây dùng để làm thức ăn. Sau đó, ánh sáng mặt trời giúp chuyển đổi nước và carbon dioxide thành oxy và glucose, một loại đường mà cây sử dụng làm thức ăn để phát triển.
 • Công dụng của lá + Lá cung cấp oxy + Một số lá có thể ăn được + Pha trà + Bọc thực phẩm: bánh chưng được gói bằng lá.
 • Ví dụ: Lá cũng rất hữu ích cho chúng ta. Sở dĩ chúng ta gọi cây xanh là “lá phổi xanh” của trái đất là vì lá cung cấp oxy cho chúng ta thở. Một số lá có thể ăn được nên chúng ta có thể ăn nhưng hãy cẩn thận với những lá có độc. Người ta có thể dùng lá khô để pha trà, bạn biết không? Món trà sữa mà chúng ta yêu thích cũng được làm từ những chiếc lá khô đó. Ở Việt Nam, rất nhiều người gói các món ăn như xôi, bánh chưng hay một số loại bánh truyền thống bằng lá. Wow, chúng ta được hưởng lợi rất nhiều từ những chiếc lá phải không?
Conclusions:
 • To protect plants and leaves, we should plant trees, take care of your plants at home, and prevent deforestation.
 • Protecting leaves and trees means making the Earth greener and protecting ourselves as they create oxygen for all living creatures.
 • Let’s take action from today for a better future.
 • Thank you and goodbye.
 • Example: The leaf world is diverse and exciting. To protect the diversity of leaves, please protect plants by planting more trees, taking care of our plants at home, and preventing deforestation. Please remember that protecting leaves and trees means making the Earth greener and protecting ourselves as they create oxygen for all living creatures. Let’s take action from today for a better future. Thank you for your listening!
Kết bài:
 • Để bảo vệ cây và lá, chúng ta nên trồng cây, chăm sóc cây tại nhà và ngăn chặn nạn phá rừng.
 • Bảo vệ lá cây có nghĩa là làm cho Trái đất xanh hơn và bảo vệ chính chúng ta vì chúng tạo ra oxy cho mọi sinh vật sống.
 • Hãy hành động ngay từ hôm nay để có một tương lai tốt đẹp hơn.
 • Cảm ơn và tạm biệt.
 • Ví dụ: Thế giới chiếc lá rất đa dạng và thú vị. Để bảo vệ sự đa dạng của lá cây, hãy bảo vệ thực vật bằng cách trồng thêm cây, chăm sóc cây tại nhà và ngăn chặn nạn phá rừng. Hãy nhớ rằng bảo vệ lá cây có nghĩa là làm cho Trái đất xanh hơn và bảo vệ chính chúng ta vì chúng tạo ra oxy cho mọi sinh vật sống. Hãy hành động ngay từ hôm nay để có một tương lai tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688