Hướng dẫn thuyết trình chủ đề Solar system

Chủ đề Solar system trong chương trình “Thử Thách Thuyết Trình Cùng BMyC Tháng 11” là chủ đề được nhiều bạn nhỏ yêu thích lựa chọn. Để thực hiện bài thuyết trình topic Solar system hiệu quả các con cần chuẩn bị cho mình vốn từ vựng và các mẫu câu phù hợp cũng như tìm hiểu thêm kiến thức về hệ Mặt trời của chúng ta.

Thuyết trình chủ đề Solar System
Thuyết trình chủ đề Solar System
Trong bài viết ngày hôm nay, thầy cô BMyC sẽ giới thiệu cho các con cách xây dựng một bài thuyết trình từ mở bài, thân bài, kết bài cho chủ đề Solar system nhé!

I. Chi tiết về topic Solar system

DETAIL CHI TIẾT
 • Introduce our solar system.
 • Describe your favorite planet.
 • Facts about the solar system.
 • Introduce about inner planets and outer planets.
 • Giới thiệu hệ mặt trời của chúng ta.
 • Miêu tả hành tinh yêu thích của bạn.
 • Các thông tin cơ bản về hệ mặt trời.
 • Giới thiệu về các hành tinh bên trong và các hành tinh bên ngoài.

II. Hướng dẫn lên outline chung cho bài thuyết trình chủ đề Solar system

 • Miêu tả hành tinh yêu thích của bạn

DESCRIBE YOUR FAVORITE PLANET MIÊU TẢ HÀNH TINH YÊU THÍCH CỦA BẠN
Opening:
 • A(n) song/experiment about solar system.
 • Introduce yourself and the topic.
Mở bài:
 • Một bài hát/thí nghiệm về hệ mặt trời.
 • Giới thiệu bản thân và chủ đề.
Body: 
 • Short introduction about our solar system.
 • What is your favorite planet?
 • Its history.
 • Facts and Figures.
 • What’s special about this planet.

Thân bài (chọn 2-3 ý sau)

 • Giới thiệu ngắn gọn về hệ mặt trời của chúng ta.
 • Hành tinh yêu thích của bạn là gì?
 • Lịch sử của nó.
 • Thông tin thực tế và số liệu.
 • Hành tinh này có gì đặc biệt.
Conclusions:
 •  Why you like it?
 • Thank you and Goodbye!

Kết bài:

 • Tại sao bạn thích nó?
 • Cảm ơn và tạm biệt!

III. Chi tiết nội dung thuyết trình và bài mẫu tham khảo chủ đề Solar system

1. Hành tinh yêu thích của tôi

MY FAVORITE PLANET HÀNH TINH YÊU THÍCH CỦA TÔI
Opening:
 • Start with a fun song about the Solar System. You can find one on YouTube, like the “Planet Song.”
 • Say hi and tell everyone your name and that you’re going to talk about our Solar System.
 • Example: Hi, everyone! I’m Sai, and today we’re going on an adventure through our Solar System.
Mở bài:
 • Bắt đầu bằng một bài hát vui nhộn về Hệ Mặt Trời. Bạn có thể tìm thấy một bài hát trên YouTube, chẳng hạn như “Planet Song”.
 • Hãy chào và cho mọi người biết tên của bạn và bạn sẽ nói về Hệ Mặt trời của chúng ta.
 • Ví dụ: Chào mọi người! Tôi là Sai và hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một chuyến phiêu lưu qua Hệ Mặt trời.
Body: 
 • Introduce the Solar System in a simple way.

+ What is the Solar System?

+ What can we see in the Solar System?

+ How many planets are there in our solar system?

 • Example: Our Solar System is like a big family of the Sun, eight planets, and many other space things. Let’s learn some cool stuff about it.
 • Talk about your favorite planet.

+ Tell the name of your favorite planet.

+ Talk about the reasons why you love it.

 • Example: My favorite planet is [Your Favorite Planet]. I love it because it’s [mention what you love about it].
 • History of the Solar System.

+ Tell about how hard it was for the scientists to study or learn more about the solar system because the technology is not as advanced as it is now.

+ Talk about some of the early discoveries or the first discoveries that they had.

 • Example: Long, long ago, scientists had a hard time figuring out what’s in our Solar System. They explored and found amazing things such as [insert their first or early discoveries here].
 • Facts about your Favorite Planet.

+ Tell about its size, color, and location.

+ You can add as many interesting facts as you can.

 • Example: [Your Favorite Planet] is the [mention simple facts, like where it is, how big it is]. Let’s see what makes it super special.
 • What’s special about your favorite planet?

+ Talk about special things about this planet like the weather, the moons, or pretty rings.

+ You can also tell why you think those things are special, is it because, other planets don’t have it?

 • Example: [Your Favorite Planet] is special because it has [mention simple special things, like pretty rings, wild weather, and cool moons]. It’s the only planet that has [tell the special things], and no other planet has/have that/those, and that’s why it’s so special.
Thân bài:
 • Giới thiệu đơn giản về Hệ Mặt Trời.

+ Hệ mặt trời là gì?

+ Chúng ta thấy gì trong Hệ Mặt Trời?

+ Có bao nhiêu hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta?

Ví dụ: Hệ Mặt trời của chúng ta giống như một gia đình lớn của Mặt trời, tám hành tinh và nhiều vật thể trong không gian khác. Hãy cùng tìm hiểu những điều thú vị về nó nhé.
 • Nói về hành tinh yêu thích của bạn.

+ Kể tên hành tinh mà bạn yêu thích.

+ Nói về lý do tại sao bạn yêu thích nó.

 • Ví dụ: Hành tinh yêu thích của tôi là [tên Hành tinh]. Tôi thích nó vì nó [đề cập đến điều bạn yêu thích ở nó].
 • Lịch sử của hệ mặt trời.

+ Kể về việc các nhà khoa học đã vất vả như thế nào trong việc nghiên cứu, tìm hiểu về hệ mặt trời vì công nghệ chưa tiên tiến như bây giờ.

+ Nói về một số khám phá đầu tiên hoặc những khám phá đầu tiên mà họ có được.

 • Ví dụ: Cách đây rất lâu, các nhà khoa học đã gặp khó khăn trong việc tìm ra những gì trong Hệ Mặt trời của chúng ta. Họ đã khám phá và tìm thấy những điều tuyệt vời như [chèn những khám phá đầu tiên hoặc ban đầu của họ vào đây].
 • Những thông tin thực tế về Hành tinh yêu thích của bạn.

+ Nêu kích thước, màu sắc, vị trí của nó.

+ Bạn có thể thêm nhiều thông tin thú vị nhất có thể.

 • Ví dụ: [Hành tinh yêu thích của bạn] là [đề cập đến những thông tin cơ bản, như nó ở đâu, nó lớn như thế nào]. Hãy xem điều gì khiến nó trở nên đặc biệt như vậy.
 • Hành tinh yêu thích của bạn có gì đặc biệt?

+ Nói về những điều đặc biệt về hành tinh này như thời tiết, mặt trăng/ vệ tinh tự nhiên hay những vành đai xinh xắn.

+ Bạn cũng có thể cho biết tại sao bạn cho rằng những thứ đó đặc biệt, phải chăng vì hành tinh khác không có?

 • Ví dụ: [Hành tinh yêu thích của bạn] đặc biệt vì nó có [đề cập đến những điều đặc biệt đơn giản, như những vành đai xinh đẹp, thời tiết khắc nghiệt và những mặt trăng lạnh lẽo]. Đó là hành tinh duy nhất có [kể những điều đặc biệt], và không có hành tinh nào khác có những điều đó, và đó là lý do tại sao nó rất đặc biệt.
Conclusions:
 • Why do you like it?
 • Thank your audience and say Goodbye!
 • Example: I really, really like [Your Favorite Planet] because it shows us how amazing and different things can be in our big Solar System. We need to keep our Solar System clean and safe for the future, just like taking care of our home. We can do that by learning more and being good space explorers.Thanks for coming with me on this space adventure and learning about [Your Favorite Planet]. The universe is huge, and there’s so much more to discover. Bye for now!
Kết bài:
 • Tại sao bạn thích nó?
 • Cảm ơn khán giả và nói lời tạm biệt!
 • Ví dụ: Tôi thực sự rất thích [Hành tinh yêu thích của bạn] vì nó cho chúng ta thấy những điều tuyệt vời và khác biệt có thể có trong Hệ Mặt trời rộng lớn của chúng ta. Chúng ta cần giữ cho Hệ mặt trời của mình sạch sẽ và an toàn cho tương lai, giống như chăm sóc ngôi nhà của mình. Chúng ta có thể làm điều đó bằng cách học hỏi nhiều hơn và trở thành những nhà thám hiểm không gian giỏi. Cảm ơn bạn đã cùng tôi tham gia chuyến phiêu lưu không gian này và tìm hiểu về [Hành tinh yêu thích của bạn]. Vũ trụ rất lớn và còn rất nhiều điều để khám phá. Tạm biệt nhé!
 • Bài mẫu tham khảo chủ đề: Hành tinh yêu thích của tôi
MY FAVORITE PLANET HÀNH TINH YÊU THÍCH CỦA TÔI
Short introduction: Hi, everyone! I’m Sai, and today we’re going on an adventure through our Solar System. Mở bài: Chào mọi người! Tôi là Sai và hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một chuyến phiêu lưu qua Hệ Mặt trời.
Body: Our Solar System is like a big family of the Sun, eight planets, and many other space things. Let’s learn some cool stuff about it. Well, my favorite planet is Neptune. I love it because it’s the farthest planet from the Sun, and it’s a beautiful blue color. Long, long ago, scientists had a hard time figuring out what’s in our Solar System. They explored and found amazing things like the planets and their moons. Neptune is a big planet, much bigger than Earth. It’s super far away from the Sun, and it’s really cold there. Plus, it has the strongest winds in the Solar System. Neptune is special because it’s all blue, like a giant blue marble. It has a cool storm called the Great Dark Spot, and it’s the only planet with a big bluish color. I think that makes it unique!

Thân bài

Hệ Mặt trời của chúng ta giống như một gia đình lớn của Mặt trời, tám hành tinh và nhiều vật thể trong không gian khác. Hãy cùng tôi tìm hiểu những điều thú vị về nó nhé. Chà, hành tinh yêu thích của tôi là Sao Hải Vương. Tôi yêu nó vì nó là hành tinh xa Mặt trời nhất và nó có màu xanh tuyệt đẹp. Cách đây rất lâu, các nhà khoa học đã gặp khó khăn trong việc tìm ra những gì trong Hệ Mặt trời của chúng ta. Họ khám phá và tìm thấy những điều tuyệt vời như các hành tinh và mặt trăng của chúng. Sao Hải Vương là một hành tinh lớn, lớn hơn Trái đất rất nhiều. Nó ở rất xa Mặt trời và ở đó rất lạnh. Thêm vào đó, nó có sức gió mạnh nhất trong Hệ Mặt trời. Sao Hải Vương đặc biệt vì nó toàn màu xanh, giống như một viên bi xanh khổng lồ. Nó có một cơn bão tên là “Great Dark Spot” và là hành tinh duy nhất có màu xanh lam đậm. Tôi nghĩ điều đó làm cho nó trở nên độc đáo!
Conclusions: I really, really like Neptune because it’s like a beautiful blue jewel in the Solar System. It’s so different from the other planets, and that’s what makes it super cool. Thanks for coming with me on this space adventure and learning about Neptune. Let’s keep exploring the universe, and remember, it’s a big place with lots to discover. Bye for now!

Kết bài:

Tôi thực sự rất thích Sao Hải Vương vì nó giống như một viên ngọc xanh tuyệt đẹp trong Hệ Mặt trời. Nó rất khác so với các hành tinh khác và đó là điều khiến nó trở nên cực kỳ thú vị. Cảm ơn bạn đã đi cùng tôi trong chuyến phiêu lưu không gian này và tìm hiểu về Sao Hải Vương. Hãy tiếp tục khám phá vũ trụ và hãy nhớ rằng đây là một nơi rộng lớn có rất nhiều điều để khám phá. Tạm biệt nhé!

2. Miêu tả hành tinh yêu thích của bạn

DESCRIBE YOUR FAVORITE PLANET MIÊU TẢ HÀNH TINH YÊU THÍCH CỦA BẠN
Opening:
 • Sing the song: ‘I love my planet’.
 • Introduce yourself and the topic.
 • Example: Hello, everyone. My name is Candy. I’m 7 years old. I live in Da Nang city. As you know, I just sang a song about my favorite planet. It’s so lovely, isn’t it? And today, I would like to talk about my favorite planet.
Mở bài:
 • Hát bài hát: ‘I love my planet’.
 • Giới thiệu bản thân và chủ đề.
 • Ví dụ: Xin chào mọi người. Tên tôi là Candy. Tôi 7 tuổi. Tôi sống ở thành phố Đà Nẵng. Như bạn đã biết, tôi vừa hát một bài hát về hành tinh yêu thích của tôi. Nó thật đáng yêu phải không? Và hôm nay, tôi muốn nói về hành tinh mà tôi yêu thích.
Body: 
 • Short introduction about our solar system.

+ The sun.

+ 8 planets: inner planets and outer planets.

 • Example: First of all, I will introduce the solar system. Our solar system is made up of the sun and 8 planets. The sun is the center and the planets move around the sun. The first four planets closest to the sun – Mercury, Venus, Earth and Mars – are the inner planets. They are small with solid and rocky surfaces. The other four planets that are farther away from the sun – Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune – are the outer planets. They are very large with ice, liquid and gas.
 • What is your favorite planet.
 • Example: Now, I’d like to share with you my favorite planet. Each planet has its own beauty and interesting things. Among them, I like Earth the most.
 • Its history, facts and figures.

+ About 4.54 billion years ago.

+ Third planet from the sun.

+ Fifth largest planet in the solar system.

+ The largest of the terrestrial planets.

+ 365 days to revolve around the sun.

+ 24 hours to make one complete turn.

+ Surface is mainly water.

+ One moon

 • Example: Earth was formed about 4.54 billion years ago by accretion from the solar nebula. This is the third planet from the sun and the fifth largest planet in the entire solar system. It is also the largest of the terrestrial planets based on its mass, density and diameter. The Earth revolves around the sun in 365 days, and takes 24 hours to make one complete turn on its axis. Earth has one moon which is a natural satellite and always circle-shaped. Besides, more than 70 percent of its surface is covered by water with four main oceans: the Atlantic, Pacific, Indian and Arctic.
 • What’s special about this planet.

+ Only planet with living things.

+ Has air, water.

+ Daytime and nighttime.

 • Example: Earth is the only planet that supports life because it has air and water for living things such as humans, animals and plants. Earth is at a suitable distance from the sun, so it is not too hot or too cold. It also has ozone layer to protect everything from harmful rays of the sun. Spinning of the Earth causes day and night. Half of the Earth facing the sun is having daytime, and the other half facing away from the sun is having nighttime.
Thân bài:
 • Giới thiệu ngắn gọn về Hệ mặt trời của chúng ta.

+ Mặt trời.

+ 8 hành tinh: hành tinh bên trong và hành tinh bên ngoài.

 • Ví dụ: Đầu tiên, tôi sẽ giới thiệu về Hệ mặt trời. Hệ mặt trời của chúng ta được tạo thành từ mặt trời và 8 hành tinh. Mặt trời là trung tâm và các hành tinh chuyển động quanh mặt trời. Bốn hành tinh đầu tiên gần mặt trời nhất – Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất và Sao Hỏa – là các hành tinh bên trong. Chúng nhỏ với bề mặt là đất và đá. Bốn hành tinh khác ở xa mặt trời hơn gồm – Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương – chúng là những hành tinh bên ngoài. Chúng rất lớn và cấu tạo bởi băng, chất lỏng và khí.
 • Hành tinh yêu thích của bạn là gì?
 • Ví dụ: Bây giờ tôi muốn chia sẻ với bạn hành tinh yêu thích của tôi. Mỗi hành tinh đều có vẻ đẹp và những điều thú vị riêng. Trong số đó, tôi thích Trái Đất nhất.
 • Lịch sử, thông tin cơ bản và số liệu của nó.

+ Hình thành khoảng 4,54 tỷ năm trước.

+ Hành tinh thứ ba tính từ mặt trời.

+ Hành tinh lớn thứ năm trong hệ mặt trời.

+ Hành tinh lớn nhất trong số các hành tinh cấu tạo bởi đất đá.

+ Mất 365 ngày quay quanh mặt trời.

+ Mất 24 giờ để quay quanh chính nó.

+ Bề mặt chủ yếu là nước.

+ Có một mặt trăng.

 • Ví dụ: Trái đất được hình thành cách đây khoảng 4,54 tỷ năm do sự bồi tụ từ tinh vân mặt trời. Đây là hành tinh thứ ba tính từ mặt trời và là hành tinh lớn thứ năm trong toàn bộ hệ mặt trời. Nó cũng là hành tinh lớn nhất trong số các hành tinh đất, dựa trên khối lượng, mật độ và đường kính của nó. Trái đất quay quanh mặt trời trong 365 ngày và mất 24 giờ để quay một vòng quanh trục của nó. Trái đất có một mặt trăng là vệ tinh tự nhiên và luôn có hình tròn. Ngoài ra, hơn 70% bề mặt của nó được bao phủ bởi nước với 4 đại dương chính: Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Cực.
 • Hành tinh này có gì đặc biệt.

+ Hành tinh duy nhất có sinh vật sống.

+ Có không khí, nước.

+ Có phân chia ban ngày và ban đêm.

Ví dụ: Trái đất là hành tinh duy nhất hỗ trợ sự sống vì nó có không khí và nước cho các sinh vật sống như con người, động vật và thực vật. Trái đất ở một khoảng cách thích hợp với mặt trời nên không quá nóng hoặc quá lạnh. Nó cũng có tầng ozone để bảo vệ mọi thứ khỏi các tia có hại của mặt trời. Sự tự quay của Trái đất gây ra ngày và đêm. Một nửa Trái đất hướng về mặt trời là ban ngày, nửa còn lại quay lưng về phía mặt trời là ban đêm.
Conclusions:
 • Why do you like it?
 • What should you do to protect the Earth?
 • Thank you and Goodbye!
 • Example: I love the Earth very much. It is our home where we were born. We can live, learn, and work… on Earth. That’s why we should protect the Earth. I myself will do many useful things such as planting more trees, saving water and electricity, putting trash in the right place, and so on. How about you? What’s your favorite planet? Please share with me. Thank you and goodbye!
Kết bài:
 • Tại sao bạn thích nó?
 • Bạn nên làm gì để bảo vệ Trái đất?
 • Cảm ơn và tạm biệt!
 • Ví dụ: Tôi rất yêu Trái đất. Đó là nhà của chúng ta, nơi chúng ta sinh ra. Chúng ta có thể sống, học tập và làm việc trên Trái đất. Đó là lý do tại sao chúng ta nên bảo vệ Trái đất. Bản thân tôi sẽ làm nhiều việc có ích như trồng thêm cây xanh, tiết kiệm điện nước, bỏ rác đúng nơi quy định, v.v. Còn bạn thì sao? Hành tinh yêu thích của bạn là gì? Hãy chia sẻ với tôi. Cảm ơn và tạm biệt!
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688