Hướng dẫn thuyết trình về chủ đề “Chu kỳ của Mặt Trăng”

Chủ đề “Chu kỳ của Mặt Trăng” là một chủ đề khoa học rất gần gũi và được nhiều bạn nhỏ yêu thích.

Hướng dẫn thuyết trình về chu kỳ của mặt Trăng
Hướng dẫn thuyết trình về chu kỳ của mặt Trăng.

Trong bài viết lần này, BMyC sẽ hướng dẫn bố mẹ và các con thuyết trình về chủ đề thú vị này nhé.

1.Từ vựng về chủ đề “Chu kỳ của Mặt Trăng”

1 Sphere Hình cầu
2 Natural Tự nhiên
3 Tide Thủy triều
4 Bright Sáng chói, rạng rỡ
5 Shine on/Reflect Phản chiếu
6 Orbit/Move around Đi theo quỹ đạo
7 Lunar eclipse Nguyệt thực
8 Blood Moon Trăng máu
9 Gravity Trọng lực
10 Giant Khổng lồ
11 Slice Lát cắt
12 Astronaut Nhà du hành vũ trụ
13 New Moon Trăng non
14 Waxing crescent Trăng lưỡi liềm đầu tháng
15 First quarter Bán nguyệt đầu
16 Waxing gibbous Trăng khuyết đầu tháng
17 Full Moon Trăng tròn
18 Waning gibbous Trăng khuyết cuối tháng
19 Last quarter Bán nguyệt cuối
20 Waning crescent Trăng lưỡi liềm già, trăng tàn
Từ vựng chủ đề chu kỳ của mặt Trăng
Từ vựng chủ đề chu kỳ của mặt Trăng.

2. Dàn ý cơ bản cho bài thuyết trình về chủ đề “Chu kỳ của Mặt Trăng”

Để bài thuyết trình về chủ đề “Chu kỳ của Mặt Trăng” có đầy đủ thông tin và được sắp xếp khoa học, dễ hiểu, bố mẹ và các con có thể tham khảo theo bố cục dàn ý dưới đây.

2.1 Opening (Mở bài)

Giới thiệu về bản thân:

Hello everyone! My name is …. I’m … years old. I live in …

(Xin chào mọi người! Tôi tên là… Tôi …tuổi. Tôi sống ở…)

Giới thiệu về chủ đề:

Để nội dung phần giới thiệu chủ đề hấp dẫn hơn, các con có thể mở đầu bằng một thí nghiệm nhỏ hoặc một bức tranh về mặt trăng.

Chẳng hạn:

Here’s a picture of what the moon looks like in each phase of the month. We can see the full moon in the middle of a lunar month, and the moon disappears at the beginning of the lunar month. And I’m here today to talk to you about the moon and its lunar cycle.

(Đây là hình ảnh về mặt trăng trong mỗi giai đoạn của tháng. Chúng ta có thể nhìn thấy trăng tròn vào giữa tháng âm lịch và mặt trăng biến mất vào đầu tháng âm lịch. Và hôm nay tôi ở đây để nói chuyện với các bạn về mặt trăng và chu kỳ của mặt trăng).

2.2 Body (Thân bài)

Introduction to the Moon

(Giới thiệu về Mặt trăng)

 • What is the Moon? (Mặt trăng là gì?)
 • What is the Moon made up of? (Mặt trăng được tạo ra bởi thứ gì?) 
 • Where is the Moon? (Mặt trăng ở đâu?)
 • What does the Moon do every day?  (Hoạt động hàng ngày của Mặt trăng là gì?)
 • What shape is the Moon? (Hình dạng của Mặt trăng là gì?)
 • How large is the Moon? (Mặt trăng có độ lớn như thế nào?)
 • What are some special features about the Moon that you know? (Những đặc điểm đặc biệt của Mặt trăng mà con biết?)

Lunar cycle (Lunar phases)

(Chu kỳ Mặt trăng/Các pha trăng)

 • What is the lunar cycle? (Chu kỳ Mặt trăng là gì?)
 • How long is the lunar cycle? (Chu kỳ Mặt trăng kéo dài bao lâu?)
 • Different looks in the lunar cycle? (Những hình dạng khác nhau của Mặt trăng trong một chu kỳ?)
 • Why does the Moon have many different looks? (Tại sao Mặt trăng lại có những hình dạng khác nhau?)
 • What is a lunar phase? (Một pha trăng là gì?)
 • How many lunar phases are there? What are they? (Có tất cả bao nhiêu pha trăng? Chúng là những gì?)

Lunar eclipse

(Nguyệt thực)

 • What is lunar eclipse? (Nguyệt thực là gì?)
 • How many kinds of lunar eclipses? What are they? (Có bao nhiêu loại Nguyệt thực? Chúng là những gì?).
 • How often can we see the lunar eclipses? (Bao lâu thì chúng ta có thể nhìn thấy Nguyệt thực?).

Changing colors of the Moon

(Sự đổi màu của Mặt trăng).

 • What color is the Moon? (Mặt trăng có màu gì?)
 • When does the Moon have those colors? (Khi nào Mặt trăng có những màu đó?).
 • Can the Moon really change its color? Why? (Mặt trăng có thể đổi màu không? Tại sao?).
 • Which color of the Moon do you like the most? (Con thích màu nào của Mặt trăng nhất?).

Interesting facts/ experiments about the Moon

(Những sự thật thú vị hoặc những trải nghiệm về Mặt trăng).

 • Gravity on the Moon = 1/6 gravity on the Earth (Trọng lực trên Mặt trăng = 1/6 trọng lực trên Trái Đất).
 • Story about “Chú Cuội cung trăng” (Câu chuyện về Chú Cuội cung trăng).

Application/ Feelings

(Những ứng dụng thực tế và cảm xúc).

 • Do you like seeing the Moon? Why? (Con có thích ngắm trăng không? Tại sao?).
 • Do you want to travel to the Moon? If you can, what will you do there? (Con có muốn du hành tới Mặt trăng không? Nếu có thể, con sẽ làm gì ở đó?).
 • Do you have any unforgettable memories with the Moon? (Con có những kỉ niệm đáng nhớ nào với Mặt trăng?).

2.3 Conclusion (Kết bài)

Ở phần kết bài, hãy nói về cảm xúc, mong muốn của con và lời cảm ơn với khán giả vì đã lắng nghe phần thuyết trình.

Ví dụ:

The new school year is coming. May it bring you new knowledge and skills. Thanks for listening! Good bye and see you later!

(Năm học mới sắp đến. Mong rằng nó sẽ mang lại cho bạn những kiến ​​thức và kỹ năng mới. Cảm ơn vì đã lắng nghe! Xin tạm biệt và hẹn gặp lại!).

3. Bài thuyết trình mẫu về chủ đề “Chu kỳ của Mặt Trăng”

Space lovers will surely love the topic I will talk about today. Not the Sun or the Earth, this is something children would love to see, especially when the Mid-Autumn festival is coming. Can you guess what my topic is? It is about the Moon and the Phases of the Moon.

Our solar system has eight planets. Our planet (the Earth) is the third in the solar system, with a bright Moon around it. The Moon is a sphere, and it is very bright. Talking about size, The Earth is 4 times bigger than the Moon. Interestingly, the Moon can even make the water move, which creates tides.

The Phases of the Moon (The Lunar cycle) is the time for the Moon to finish one round around the Earth. 1 lunar cycle is about 29.5 days. When looking at the Moon from the Earth, the Moon looks different at different times. It could look like a full circle, a thin slice or even completely dark. These changes are Lunar phases. There are 8 lunar phases, which are: new Moon, waxing crescent, first quarter, waxing gibbous, full Moon, waning gibbous, third quarter and waning crescent. However, the Moon’s shape does not change. It’s just because the Sun shines on different parts of the Moon, so the part we cannot see is the part that the Sun doesn’t shine on.

During a lunar eclipse, Earth comes between the Sun and the Moon, blocking the sunlight from falling on the Moon. We can see lunar eclipses from 2 to 5 times a year. This is great information for those who like to learn about the Moon like me!

Have you ever heard about Blue Moon or Blood Moon? Sometimes, people can see the Moon changing its color. The Moon could be blue, yellow, orange, pink and even red. When the Moon is red, it’s also known as the Blood Moon. Although it seems to change colors, the Moon itself stays the same color year-round. The different colors we can see are just because of different views and Earth’s atmosphere. Among these colors, I really like Blood Moon. I was very lucky to see the Blood Moon once when I was 5 years old.

I enjoy looking at the Moon so much, especially on Full moon days. On these days, the Moon is really big, and it’s round like a giant ball in the sky. I really want to be an astronaut so that someday I can go there, see the sky more clearly, and even eat Moon cakes right on the Moon. I have also heard that the gravity on the Moon is just one-sixth of the gravity on the Earth, so our bodies will be much lighter. That’s really interesting, right? I can’t wait to grow up to walk on the Moon!

Những người yêu thích không gian chắc chắn sẽ thích chủ đề mà tôi sẽ nói hôm nay. Không phải Mặt trời hay Trái đất, đây mới là thứ mà trẻ em rất thích nhìn thấy, đặc biệt là khi Tết Trung thu đang đến gần. Bạn có đoán được chủ đề của tôi là gì không? Đó là về Mặt trăng và các giai đoạn của Mặt trăng.

Hệ mặt trời của chúng ta có tám hành tinh. Hành tinh của chúng ta (Trái đất) là hành tinh thứ ba trong hệ mặt trời, với Mặt trăng sáng ngời quay xung quanh. Mặt trăng có hình cầu và rất sáng. Nói về kích thước, Trái đất lớn gấp 4 lần Mặt trăng. Thật thú vị, Mặt trăng thậm chí có thể làm cho nước di chuyển, tạo ra thủy triều.

Các pha của Mặt trăng (The Lunar cycle) là thời gian Mặt trăng đi hết một vòng quanh Trái đất. Một chu kỳ âm lịch kéo dài khoảng 29,5 ngày. Khi nhìn Mặt trăng từ Trái đất, Mặt trăng trông khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Nó có thể trông giống như một vòng tròn đầy đủ, một lát mỏng hoặc thậm chí là tối hoàn toàn. Những thay đổi này là giai đoạn Mặt Trăng. Có 8 giai đoạn của mặt trăng, đó là: Trăng non, trăng lưỡi liềm đầu tháng, bán nguyệt đầu, trăng khuyết đầu tháng, trăng tròn, trăng khuyết cuối tháng, bán nguyệt cuối và trăng lưỡi liềm già (trăng tàn). Tuy nhiên, hình dạng của Mặt trăng không thay đổi. Chẳng qua là do Mặt trời chiếu vào những phần khác nhau của Mặt trăng nên phần không nhìn thấy được chính là phần Mặt trời không chiếu vào.

Trong nguyệt thực, Trái đất nằm giữa Mặt trời và Mặt trăng, ngăn ánh sáng mặt trời chiếu xuống Mặt trăng. Chúng ta có thể thấy nguyệt thực từ 2 đến 5 lần trong một năm. Đây là thông tin tuyệt vời cho những người thích tìm hiểu về Mặt trăng như tôi!

Bạn đã bao giờ nghe về Trăng Xanh hay Trăng Máu chưa? Đôi khi, người ta có thể nhìn thấy Mặt trăng đổi màu. Mặt trăng có thể có màu xanh lam, vàng, cam, hồng và thậm chí là đỏ. Khi Mặt trăng có màu đỏ, nó còn được gọi là Mặt trăng máu. Mặc dù có vẻ như thay đổi màu sắc, nhưng Mặt trăng vẫn giữ nguyên một màu quanh năm. Những màu sắc khác nhau mà chúng ta có thể nhìn thấy chỉ là do các góc nhìn khác nhau và bầu khí quyển của Trái đất. Trong số những màu này, tôi thực sự thích Blood Moon. Tôi đã rất may mắn khi được nhìn thấy Mặt trăng máu một lần khi tôi 5 tuổi.

Tôi rất thích ngắm trăng, nhất là vào những ngày rằm. Vào những ngày này, Mặt trăng thật to và tròn như một quả bóng khổng lồ trên bầu trời. Tôi rất muốn trở thành phi hành gia để một ngày nào đó tôi được đến đó, nhìn bầu trời rõ hơn, thậm chí được ăn bánh Trung thu ngay trên Mặt trăng. Tôi cũng nghe nói rằng trọng lực trên Mặt trăng chỉ bằng 1/6 trọng lực trên Trái đất nên cơ thể chúng ta sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Điều đó thực sự thú vị, phải không? Tôi nóng lòng muốn lớn lên để đi bộ trên Mặt trăng!

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản để các con có một bài thuyết trình về chủ đề “Chu kỳ của Mặt trăng” thật dễ hiểu và đầy đủ thông tin.

Với bố cục dàn ý này, bố mẹ và các con cũng có thể áp dụng cho các chủ đề khoa học khác để luyện tập thuyết trình thường xuyên nhé.

Chúc bố mẹ và các con luyện tập thuyết trình thật vui!

Tham gia Group Bố mẹ yêu con ngay để được tư vấn và hỗ trợ trong việc chọn lựa phương pháp học tiếng Anh phù hợp và lộ trình để đạt được mục tiêu học tập cho con một cách hiệu quả nhất!

Tham Gia Ngay

Xem Thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688