Cách giúp con viết đoạn văn tiếng Anh về môn học yêu thích thật đơn giản mà vẫn hấp dẫn

Viết đoạn văn tiếng Anh về môn học yêu thích là đề bài rất phổ biến trong luyện viết. BMyC sẽ gợi ý bố mẹ và các con các từ vựng, mẫu câu, các đoạn viết mẫu và video ý tưởng để triển khai chủ đề này nhé.

viet-doan-van-tieng-anh-ve-mon-hoc-yeu-thich
Giúp con viết đoạn văn tiếng Anh về môn học yêu thích.

Từ độ tuổi tiểu học, các con đã được làm quen với rất nhiều môn học mới mẻ và thú vị ở trường. Vì vậy, khi thực hành kỹ năng viết thì đề bài phổ biến nhất thường là viết đoạn văn tiếng Anh về môn học yêu thích. Khi bố mẹ đọc bài viết của con về chủ đề này, chúng ta sẽ không chỉ nhìn thấy khả năng viết tiếng Anh của con mà còn cảm nhận được tâm tư, tình cảm của con đối với mỗi môn học.

Vậy làm thế nào để giúp con hoàn thành đề bài này một cách gọn gàng, đơn giản mà vẫn hấp dẫn? Hãy theo dõi hướng dẫn dưới đây của BMyC nhé.

1. Từ vựng tiếng Anh về môn học yêu thích

Tiếng Anh Phiên âm Dịch nghĩa
Maths /mæθs/ Toán học
Music /ˈmjuː.zɪk/ Âm nhạc
Art /ɑːrt/ Mỹ thuật
English /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/ Tiếng Anh
Spanish /ˈspæn.ɪʃ/ Tiếng Tây Ban Nha
Geography /dʒiˈɑː.ɡrə.fi/ Địa lí
History /ˈhɪs.t̬ɚ.i/ Lịch sử
Science /ˈsaɪ.əns/ Khoa học
Information Technology /ɪn.fɚˌmeɪ.ʃən tekˈnɑː.lə.dʒi/ Công nghệ thông tin
Physical Education /ˌfɪz.ɪ.kəl ed.jʊˈkeɪ.ʃən/ Thể dục
Literature /ˈlɪt̬.ɚ.ə.tʃɚ/ Văn học
Biology /baɪˈɑː.lə.dʒi/ Sinh học
Physics /ˈfɪz.ɪks/ Vật lý
Chemistry /ˈkem.ə.stri/ Hóa học
Algebra /ˈæl.dʒə.brə/ Đại số
Geometry /dʒiˈɑː.mə.tri/ Hình học
Civic Education /ˈsɪv.ɪk ed.jʊˈkeɪ.ʃən/ Giáo dục công dân
Informatics /ˌɪnfəˈmætɪks/ Tin học
Technology /tekˈnɑː.lə.dʒi/ Công nghệ
Politics /ˈpɑː.lə.tɪks/ Chính trị học
Psychology /saɪˈkɑː.lə.dʒi/ Tâm lý học
Craft /kræft/ Thủ công
Astronomy /əˈstrɑː.nə.mi/ Thiên văn học
Economics /ˌiː.kəˈnɑː.mɪks/ /ˌek.əˈnɑː.mɪks/ Kinh tế học
Social Science /ˌsoʊ.ʃəl ˈsaɪəns/ Khoa học xã hội
Philosophy /fɪˈlɑː.sə.fi/ Triết học
National Defense Education /ˈnæʃ.ən.əl/ /ˈnæʃ.nəl/

 /dɪˈfens/

 /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən/

Giáo dục quốc phòng

2. Bố cục các phần khi viết đoạn văn tiếng Anh về môn học yêu thích

Mỗi môn học đều giúp chúng ta khám phá những kiến thức mới mẻ mà lĩnh vực nào cũng thật lôi cuốn và hấp dẫn. Tuy nhiên, các con không cần quá lo lắng vì sợ viết mỗi môn một kiểu bởi chúng ta đã có công thức chung. Để viết đoạn văn tiếng Anh về môn học yêu thích, các con chỉ cần áp dụng theo bố cục dưới đây: 

Phần mở đoạn

Giới thiệu khái quát về môn học yêu thích theo một số câu gợi ý sau:

 • My favourite subject is + tên môn học
  Môn học yêu thích của tôi là…
 • I’m excited in/keen on/interested in/into… + tên môn học
  Tôi thích/ đam mê…

Phần thân đoạn

Đây là phần chính của đoạn văn. Trong phần thân bài, các con hãy đưa ra luận điểm làm rõ các điểm chính. Một số luận điểm con có thể triển khai như:

 • Why do you like this subject?
  Tại sao bạn thích môn học này?
 • What knowledge does the subject bring you?
  Môn học mang lại cho bạn những kiến ​​thức gì?
 • How do you apply that subject in your life?
  Bạn áp dụng môn học đó trong cuộc sống như thế nào?
 • What did you have achievement in this subject?
  Bạn đã đạt được thành tích gì trong môn học này?

Phần kết đoạn

Ở phần cuối bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về môn học yêu thích, con hãy nêu tình cảm của mình với môn học và sự quyết tâm chinh phục môn học ấy.

Ví dụ:

I love English very much and I will try to study to be joined in the school’s English proficient student team.

Tôi rất yêu thích môn Tiếng Anh và tôi sẽ cố gắng học tập để được tham gia đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh của trường.

3. Gợi ý mẫu câu để viết đoạn văn tiếng Anh về môn học yêu thích

My favorite subject in my secondary/ high school is (Môn học yêu thích của tôi ở trường là…)

I’m excited in/ interested in/keen on/into (Tôi thích/ đam mê…)

Firstly/ Secondly/ Thirdly/ The first/second/third reason why I like this subject is that… (Lý do đầu tiên/thứ hai/thứ ba tôi yêu thích môn học đó là…)

…plays an important/ significant/ irreplaceable/ role in both education and daily life. (… đóng vai trò quan trọng trong học tập và đời sống.)

In my opinion, …is one of the most important/ powerful/ effective tools that helps us explore the world. (Theo ý kiến của tôi,… là một trong những công cụ có sức mạnh/ hiệu quả giúp chúng ta khám phá thế giới.)

… is the mirror reflecting human and their lifestyle. (…là tấm gương phản ánh con người và lối sống của họ.)

Thanks to this subject, I can understand/explore… (Nhờ vào môn học này, tôi có thể hiểu/ khám phá…)

…is not limited to a subject to be learnt at school. Furthermore, this subject teaches human about many aspects of life. (…không chỉ giới hạn trong một môn học ở nhà trường. Hơn nữa, nó dạy con người về nhiều khía cạnh trong cuộc sống.)

The one advantage I have in being good in…is that… (Lợi thế của tôi khi học tốt…là…)

In short,… is an important subject that I am really keen on. (Tóm lại,… là một môn học quan trọng mà tôi thực sự yêu thích)

4. Bài mẫu: đoạn văn tiếng Anh về môn học yêu thích

Nếu các con vẫn chưa hiểu cách viết đoạn văn tiếng Anh về môn học yêu thích một cách hoàn chỉnh, bố mẹ có thể cho con tham khảo 3 bài viết mẫu dưới đây.

Lưu ý, khi đưa cho con xem bài mẫu, bố mẹ cần phân tích từng câu trong bài xem nội dung câu đó là gì, trả lời cho vấn đề gì trong bố cục gợi ý ở trên.

Đừng chỉ đưa con đoạn văn mẫu rồi mặc kệ con, con chắc chắn sẽ bị rối.

4.1 Môn toán

My favourite subject is mathematics. I can spend all day study maths withoutbored. I don’t know exactly why like this subject so much, but I find it very interested. I think maths is really necessary in our life. When we are good at it, we can calculate quickly and our thinking will be fast. Moreover I have meet a lot of successful people and they are all very good at this subject. Maybe that motivates me to learn it. I learn it daily by doing all exercise in the course book and I try to find more exercises to do. The only difficulty that I have when I want to learn this subject is the time. I don’t have time to study maths. I want to spend more and more time for it. I love math so much.

viet-doan-van-tieng-anh-ve-mon-hoc-yeu-thich
Đoạn văn bằng tiếng Anh về môn toán.

(Môn học yêu thích của tôi là toán học. Tôi có thể dành cả ngày để học toán mà không cần mệt mỏi. Tôi không biết chính xác tại sao lại thích môn học này đến vậy, nhưng tôi thấy nó rất thích. Tôi nghĩ toán học thực sự cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta giỏi nó, chúng ta có thể tính toán nhanh chóng và tư duy của chúng ta sẽ nhanh chóng. Hơn nữa tôi đã gặp rất nhiều người thành công và họ đều rất giỏi môn này. Có lẽ điều đó thúc đẩy tôi tìm hiểu nó. Tôi học nó hàng ngày bằng cách làm tất cả các bài tập trong sách khóa học và tôi cố gắng tìm thêm các bài tập để làm. Khó khăn duy nhất mà tôi gặp phải khi muốn học môn này là thời gian. Tôi không có thời gian để học toán. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn và nhiều hơn nữa cho nó. Tôi yêu toán học rất nhiều)

4.2 Môn tiếng Anh

English is one of my favorite subjects. This is a compulsory subject for students from grade 3 and above. Today, English is more and more popular, so English is a very important subject and must be learned. English brings us many opportunities.

Firstly, fluent in English helps me communicate with foreigners and tourists, therefore helping me to know many different cultures around the world. With a passion for English, I was able to watch English movies and listen to English music without translation. English also opens up job opportunities for everyone. It will be easy for you to apply for a job you love if you have a high level of English.

Today, English is very important, so this is a subject we should not ignore and need determination to learn better.

viet-doan-van-tieng-anh-ve-mon-hoc-yeu-thich
Viết về môn tiếng Anh.

(Tiếng Anh là một trong những môn học mà tôi yêu thích nhất. Đây là môn học bắt buộc của các học sinh từ lớp 3 trở lên. Ngày nay, tiếng Anh ngày càng phổ biến hơn, vì vậy tiếng Anh là môn rất quan trọng và cần thiết phải học. Tiếng mang mang đến cho chúng ta rất nhiều cơ hội.

Đầu tiên, thông thạo tiếng Anh giúp tôi có thể giao tiếp với người nước ngoài, khách du lịch, từ đó giúp tôi mở rộng vốn hiểu biết về nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Với niềm đam mê tiếng Anh, tôi đã có thể xem phim và nghe nhạc tiếng Anh mà không cần bản dịch. Tiếng Anh cũng mở ra cơ hội việc làm cho mọi người. Bạn sẽ dễ dàng ứng tuyển công việc mình yêu thích nếu bạn có trình độ tiếng Anh cao.

Ngày nay, tiếng Anh rất quan trọng, vì vậy đây là môn học chúng ta không nên lơ là, cần quyết tâm học tốt hơn nữa)

4.3 Môn lịch sử

History was my favourite subject in my academic life. I have learned so many things from history books and started realising how important it is for us to know our past to build the future. I learned a lot from my history teachers and they were excellent tutors who always motivates us. I was so fascinated about my experience of reading and learning the history that it was my major in my university.

Learning about the past is something that gives us essential knowledge about our country, heritage, the world we live in and about the human race as a whole. It also warns us about past catastrophic events and motivates us to build a better world. I took history seriously for the first time when I was in grade 7 and I found it intriguing.

I learned about the ancient world, how the social and economic conditions were then and how the world has been shaped by the different events throughout the time. I liked it more than any other subject in my school. I could actually relate things I learned from my history textbooks, and this was not the case for a few other subjects that we were taught at that time. So I really liked history as a subject. I developed an uncanny attraction towards it and tried to read as many history books as possible back then. 

After that, I become so interested in this subject that I started reading books on History by different writers. There is a famous saying that “To shape the future you must know the past”, and history teaches us that. I had been lucky to have some great teachers who have a tremendous way of explaining the topics of history. To me, other subjects like literature and math were also interesting but I felt a different passion for history as a subject.

After I finished school, I took history as my major and that has greatly influenced me the way I look at the world and to the past and the future. Reading and learning history was like travelling through time and generations and that excited me so much. To be honest it still does. I fell in love with this subject and it became my favourite subject soon.

viet-doan-van-tieng-anh-ve-mon-hoc-yeu-thich
Viết về môn lịch sử bằng tiếng Anh.

(Lịch sử là môn học yêu thích của tôi trong cuộc đời học tập của tôi. Tôi đã học được rất nhiều điều từ sách lịch sử và bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của chúng ta khi biết về quá khứ của mình để xây dựng tương lai. Tôi đã học được rất nhiều điều từ các giáo viên lịch sử của mình và họ là những gia sư xuất sắc luôn tạo động lực cho chúng tôi. Tôi đã rất thích thú về trải nghiệm đọc và học lịch sử của mình đến nỗi đó là chuyên ngành của tôi trong trường đại học của tôi.

Tìm hiểu về quá khứ là điều mang lại cho chúng ta kiến ​​thức cần thiết về đất nước, di sản, thế giới chúng ta đang sống và về nhân loại nói chung. Nó cũng cảnh báo chúng ta về những sự kiện thảm khốc trong quá khứ và thúc đẩy chúng ta xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Lần đầu tiên tôi học lịch sử một cách nghiêm túc khi tôi học lớp 7 và tôi thấy nó hấp dẫn.

Tôi đã tìm hiểu về thế giới cổ đại, các điều kiện kinh tế và xã hội khi đó như thế nào và thế giới đã được định hình như thế nào bởi các sự kiện khác nhau trong suốt thời gian đó. Tôi thích nó hơn bất kỳ môn học nào khác trong trường của tôi. Tôi thực sự có thể kể lại những điều tôi học được từ sách giáo khoa lịch sử của mình, và đây không phải là trường hợp của một vài môn học khác mà chúng tôi được dạy vào thời điểm đó. Vì vậy, tôi thực sự thích lịch sử như một môn học. Tôi đã phát triển một sức hút kỳ lạ đối với nó và cố gắng đọc càng nhiều sách lịch sử càng tốt vào thời điểm đó.

Sau đó, tôi trở nên hứng thú với môn học này đến nỗi tôi bắt đầu đọc sách về Lịch sử của các nhà văn khác nhau. Có một câu nói nổi tiếng rằng “Để định hình tương lai, bạn phải biết quá khứ”, và lịch sử dạy chúng ta điều đó. Tôi đã may mắn có một số giáo viên tuyệt vời, những người có cách giải thích tuyệt vời về các chủ đề lịch sử. Đối với tôi, các môn học khác như văn học và toán học cũng thú vị nhưng tôi cảm thấy niềm đam mê khác với lịch sử như một môn học.

Sau khi học xong, tôi lấy lịch sử làm chuyên ngành của mình và điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến cách nhìn của tôi về thế giới, về quá khứ và tương lai. Đọc và học lịch sử giống như du hành xuyên thời gian và qua nhiều thế hệ và điều đó khiến tôi rất phấn khích. Thành thực mà nói thì nó vẫn còn tiếp diễn. Tôi yêu thích môn học này và nó sớm trở thành môn học yêu thích của tôi)

5. Video mẫu: nói về môn học yêu thích bằng tiếng Anh ngắn gọn 

Đây là phần thông tin thêm để bổ sung ý tưởng về chủ đề viết đoạn văn yêu thích bằng tiếng Anh. Hoặc nếu muốn, con có thể biến chủ đề này thành một bài thuyết trình hoặc thực hành phỏng vấn bạn bè để rèn luyện song song kỹ năng viết và nói.

Nếu có thời gian, bố mẹ hãy cho con luyện thêm nhé.

5.1 Video từ vựng siêu thú vị về các môn học

5.2 Video mẫu thuyết trình tiếng Anh chủ đề môn học yêu thích

5.3 Video ý tưởng: hỏi đáp về chủ đề môn học yêu thích

Trên đây là hướng dẫn chi tiết của BMyC giúp con viết đoạn văn tiếng Anh về môn học yêu thích thật đơn giản mà vẫn hấp dẫn.

Hi vọng rằng, với hướng dẫn này, con đã đủ tự tin để viết về tất cả các môn học mà con thấy thú vị.

Chúc bố mẹ và các con thành công!

Xem Thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688