99+ Từ vựng, mẫu câu hay bằng tiếng Anh ngày Quốc Tế Hạnh Phúc

Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc 20/ 3 đang đến gần, Group BMyC đã tổng hợp những từ vựng và mẫu câu thú vị bằng tiếng Anh để giúp các con hiểu hơn về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày này thông qua thuyết trình. 
tuvungngayquoctenhanhphuc
99+ từ vựng, mẫu câu hay bằng tiếng Anh Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc

1. Tổng hợp các từ vựng về ngày Quốc Tế Hạnh Phúc.

1.1 Định nghĩa về ngày Quốc Tế Hạnh Phúc bằng tiếng Anh.

Emotion (n) /ɪˈməʊʃn/: cảm xúc Happiness (n) /ˈhæpinəs/: niềm vui Importance (n) /ɪmˈpɔːrtns/: tầm quan trọng International (adj) /’ɪntəˈnæʃnəl/: quốc tế Joy (n) /dʒɔɪ/: sự vui mừng, sự vui sướng, hân hoan Mental (adj) /ˈmentl/: về tinh thần Sadness (n) /ˈsædnəs/: nỗi buồn Spread (v) /spred/: truyền đi, lan truyền

1.2 Lịch sử của ngày Quốc Tế Hạnh Phúc bằng tiếng Anh.

Appreciate (v) /əˈpriːʃieɪt/: đánh giá cao, biết ơn, cảm kích Awareness (n) /əˈwernəs/: ý thức Celebrate (v) /ˈselɪbreɪt/: làm lễ kỷ niệm, ăn mừng Economic growth (n) /ˌiːkəˈnɑːmɪk ɡrəʊθ/: sự phát triển kinh tế Fundamental (adj) /ˌfʌndəˈmentl/: cơ bản, cơ sở Goal (n) /ɡəʊl/: mục tiêu Human right (n) /ˈhjuːmən raɪt/: nhân quyền Pursue (v) /pərˈsuː/: đuổi theo, theo đuổi The United Nations (UN) /ðə juˌnaɪtɪd ˈneɪʃnz/: Liên Hợp Quốc
1 4
Lời chúc cho ngày Quốc Tế Hạnh Phúc.

1.3 Dòng thời gian của ngày Quốc Tế Hạnh Phúc bằng tiếng Anh.

Announce (v) /əˈnaʊns/: công bố, thông báo Annually (adv) /ˈænjuəli/: hàng năm Conference (n) /ˈkɑːnfərəns/: hội nghị In honor of… /ɪn ˈɑːnər əv/: nhằm tôn vinh Jayme Illien: (Chuyên gia Liên hợp Quốc, người đưa ra ý tưởng về ngày Quốc tế Hạnh phúc) Release (v) /rɪˈliːs/: phát hành (video, phim…)

1.4 Các hoạt động và truyền thống của ngày Quốc Tế Hạnh Phúc bằng tiếng Anh.

Congratulate (v) /kənˈɡrætʃəleɪt/: chúc mừng Enthusiasm (n) /ɪnˈθuːziæzəm/: sự hăng hái, nhiệt tình Get together (v) /ɡet təˈɡeðər/: tụ họp Healthy (adj): khỏe mạnh, lành mạnh Relationship (n) /rɪˈleɪʃnʃɪp/: mối quan hệ Relieve (v) /rɪˈliːv/: giải tỏa Tension (n) /ˈtenʃn/: sự căng thẳng Cherish (v) /ˈtʃerɪʃ/: yêu mến, trân trọng Experience (n) /ɪkˈspɪriəns/: kinh nghiệm, trải nghiệm Grateful (adj) /ˈɡreɪtfl/: biết ơn

2. Cùng nói/ thuyết trình giới thiệu về ngày Quốc Tế Hạnh Phúc bằng tiếng Anh. 

Mở đầu bài nói của mình, các bạn hãy giới thiệu sơ qua về bản thân mình và định nghĩa của ngày Quốc Tế Hạnh Phúc nhé. Ví dụ :  Hello everyone, I am … , today I will talk about …  International Day of Happiness is an international day to celebrate happiness all over the world. It inspires people to spread positivity, whether big or small, with others and encourages each nation to put the happiness of its citizens first. Nói về ngày Quốc tế Hạnh Phúc chúng ta sẽ cần đề cập tới một số khía cạnh cơ bản như “ nguồn gốc, ý nghĩa, hoạt động,...” . Để có một bài thuyết trình tốt các bạn không nhất thiết phải nói tất cả các khía cạnh của chủ đề, thay vào đó các bạn có thể chọn ra một vài khía cạnh các bạn tâm đắc nhất nói trong khoảng 5 phút . Group BMyC đưa ra cho các bạn một số gợi ý về ngày này cho các bạn tham khảo như sau : 
 • Với câu hỏi : “ Do you know about history of International Day of Happiness ? “ 
In 2011, the idea was introduced to the United Nations by the advisor Jayme Illien. On 19 July 2011, the United Nations General Assembly passed UN resolution 65/309, Happiness Toward A Holistic Approach To Growth. This resolution was first started by Bhutan. Bhutan has focused on the importance of national happiness over national income since the early 1970s. The General Assembly of the United Nations agreed with the proposal and officially founded International Day of Happiness in July of 2012. The occasion was first observed in 2013.
 • Khi hỏi về dòng thời gian :” When was the first International Day of Happiness celebrated?
On July 12, 2012, International Day of Happiness was established at the first ever UN conference on Happiness. On March 20, 2013, International Day of Happiness was celebrated at the TedXTeen conference in New York City. On March 20, 2014, Pharrell released the “Happy” music video In honor of the holiday. On February 15, 2017, The Smurfs joined the United Nations to help promote the 17 Sustainable Development Goals for the 2017 International Day of Happiness.
 • Những quốc gia ủng hộ ngày Quốc Tế Hạnh Phúc : Which country joined in International Day of Happiness with Bhutan  ?
There are many holidays around the world when people share happiness together. In Japan, Coming of Age Day is held annually on the second Monday of January. The day congratulates people who have just turned 20 and entered adulthood. In China, the Mid-Autumn Festival is held on the 15th day of August of the Chinese lunar calendar. On this occasion, the people of China joyfully celebrate the harvest. In India, Diwali is a festival of lights. The biggest celebration of India spreads happiness and joy with friends and family. The date varies according to the Hindu calendar. In Ghana, National Chocolate Day is held on February 14. Chocolate and happiness go hand in hand on this day. In Brazil, Dia dos Namorados is a holiday celebrated on June 12. The date is celebrated with gifts, romantic activities, decorations and festivities.
2 4
Lời chúc cho ngày Quốc Tế Hạnh Phúc
 • Thường các ngày lễ đều có truyền thống nhất định, còn ngày Quốc tế Hạnh Phúc thì sao? : “ Are there any traditions for International Day of Happiness ?” 
Everyone has their own definition of happiness, or things that make them happy, which is why there are no traditions set in stone for this day. Happiness is about feeling content and not having to fake your feelings, so whatever makes you happy! Being internally happy is key to being satisfied with your surroundings, so challenge yourself and be open to new people and experiences. Cherish the little things, and be grateful for everything in that moment.
 • Nói về những hoạt động chúng ta có thể làm trong ngày này :” How do we celebrate International Day of Happiness?”
There are several activities that you can organize. First, you can connect With Others because connecting with others is one of the best ways to be happy on the International Day of Happiness. Make time for the people who are important to you. Reconnect with people who have slipped out of your life. Make new connections by chatting with people you meet while you’re out taking care of your daily errands. Second, Let’s give Away clothes You don’t need. Sometimes, giving makes people feel happier than receiving. For Happiness Day, give something valuable to someone who can use it. When you see your tidy closet after the extras are gone, you’ll feel joyful, too. Next, Some Londoners had a great idea. They came together on Trafalgar Square for an International Day of Happiness flash mob. The instructions were to share positive messages with people in the square in one-to-one interactions. The entire square was suddenly filled with joyful people! Finally, When you smile, something wonderful happens; you feel better. Or at least that is the idea behind the facial feedback hypothesis. Research results have varied, with some concluding that smiling promoted positive feelings and others denying such an impact. Various reasons have been given for why smiling influences emotions. For example, one study suggested that facial expressions change the temperature of the blood supply to the brain, causing pleasurable feelings when the temperature drops. Whatever the reason it might be, it’s definitely worth a try.
 • Nói về những điều khiến ta hạnh phúc : What are things that make you happy? 
Top 5 things that can make you happier:
 • Gratitude
By saying thank you, maintaining a gratitude journal, or spreading your kindness, you’ll receive more happiness than you think.
 • Close Connections
Showing your love to people around you such as your family, friends, or your pets can help you boost your mood up.
 • Exercise
 • Pets
 • Sleep
Trên đây là những gợi ý từ Group BMyC về ngày Quốc tế Hạnh Phúc, hi vọng các bạn sẽ có một bài nói/ thuyết trình hấp dẫn. Chúc các bạn một ngày lễ vui vẻ, hạnh phúc cùng gia đình và những người thân yêu!  Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688