82 câu nói động viên ai đó cố lên trong tiếng Anh

Lời động viên là điều chúng ta luôn cần để vực dậy tinh thần và vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Hãy xem chúng ta có bao nhiêu cách nói cố lên trong tiếng Anh nhé.

Cố lên trong tiếng Anh
Cố lên trong tiếng Anh

1. Khi nào cần nói “cố lên” trong tiếng Anh?

Chúng ta thường nói “cố lên” với ai đó khi muốn tiếp thêm cho họ sức mạnh tinh thần để có thể vượt lên trên tình hình hiện tại và trở nên tốt hơn trong tương lai. Cụ thể thì đó là những tình huống:

  • Cổ vũ ai đó theo đuổi ước mơ, mục tiêu.
  • Ghi nhận thành quả của ai đó và động viên để họ tiếp tục cố gắng.
  • An ủi một người khi gặp chuyện buồn để vực dậy tinh thần cho họ.
  • Động viên một người đang gặp khó khăn với bệnh tật.
  • Cổ vũ ai đó khi họ thiếu tin tưởng vào bản thân.
  • Khích lệ tinh thần đồng đội trong hoạt động nhóm.

2. “Tôi sẽ cố gắng” tiếng Anh là gì?

Để thể hiện sự nỗ lực của bản thân và mong đợi người khác tin tưởng ở mình, bạn có thể sử dụng các cách nói sau đây.

STT Câu nói tiếng Anh Dịch nghĩa
1 I will try Tôi sẽ cố gắng
2 I will do my best Tôi sẽ làm hết sức
3 You won’t regret asking me Bạn sẽ không hối hận khi hỏi tôi
4 I won’t let you down Tôi sẽ không làm bạn thất vọng
5 I’ll do what I can Tôi sẽ làm những gì mà mình có thể
6 Let me see what I can do Để xem tôi có thể làm gì
7 I’ll see what I can do Tôi sẽ xem xem mình có thể làm gì
8 Leave it with me Để đó cho tôi
9 I’ll have a look and see what I can do Tôi sẽ xem qua và thử xem mình có thể làm gì
10 I’m going to give it my all Tôi sẽ cống hiến hết sức mình
11 Okay, I’m on it Được rồi, tôi đang làm việc đó
12 I’ll do everything in my power Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng
Cố lên trong tiếng Anh - Tôi sẽ cống hiến hết sức mình
Cố lên trong tiếng Anh – Tôi sẽ cống hiến hết sức mình

BMyC Easy English – Khóa học chuyên biệt thiên về giao tiếp và cải thiện kỹ năng nghe – nói.

Với mô hình “Lớp Học Zoom 1: 5” độc quyền:
⭐Luyện phát âm – phản xạ giao tiếp cực nhanh
⭐Lớp zoom 1 thầy – 5 trò : tập trung tăng tốc hiệu quả.
⭐Giáo trình linh hoạt theo năng lực mỗi cá nhân.
⭐Lộ trình chuyên biệt từ BMyC.

Tham Gia Ngay

3. Những câu nói động viên ai đó vượt qua thời điểm khó khăn của người nổi tiếng

STT Câu nói tiếng Anh Dịch nghĩa
1 “Tough times never last, but tough people do.” —Robert H. Schuller Giai đoạn khó khăn không tồn tại mãi mãi nhưng người khó tính thì luôn ở đó.
2 “You may not control all the events that happen to you, but you can decide not to be reduced by them.” —Maya Angelou Bạn có thể không kiểm soát được tất cả những sự kiện xảy ra với mình, nhưng bạn có thể quyết định không để chúng ảnh hưởng đến mình.
3 “May the flowers remind us why the rain was so necessary.” —Xan Oku Mong rằng những bông hoa nhắc nhở chúng ta tại sao mưa lại cần thiết đến thế.
4 “These mountains that you are carrying, you were only supposed to climb.” —Najwa Zebian Những ngọn núi mà bạn đang mang, bạn chỉ có nhiệm vụ phải leo lên chúng.
5 “When we long for life without difficulties, remind us that oaks grow strong in contrary winds and diamonds are made under pressure.” —Peter Marshall Khi chúng ta khao khát cuộc sống không gặp khó khăn, hãy nhắc nhở chúng ta rằng cây sồi phát triển mạnh mẽ khi ngược gió và kim cương được tạo ra dưới áp lực.
6 “When things get tough, look at the people who love you! You will get energy from them.” —Jung Hoseok Khi mọi việc trở nên khó khăn, hãy nhìn vào những người yêu thương bạn! Bạn sẽ nhận được năng lượng từ họ
7 “If you can’t fly, then run; if you can’t run, then walk; if you can’t walk, then crawl, but whatever you do, you have to keep moving forward.” —Martin Luther King Jr. Nếu bạn không thể bay thì hãy chạy; nếu bạn không thể chạy thì hãy đi bộ; nếu bạn không thể đi bộ thì hãy bò, nhưng dù có làm gì thì bạn cũng phải tiếp tục tiến về phía trước.
8 “You are on the floor crying, and you have been on the floor crying for days. And that is you being brave. That is you getting through it as best you know how. No one else can decide what your tough looks like.” —Clementine von Radics Bạn đang nằm trên sàn khóc, và bạn đã khóc trên sàn trong nhiều ngày. Và đó nghĩa là bạn đang dũng cảm. Bạn đang vượt qua nó theo cách tốt nhất mà bạn biết. Không ai khác có thể quyết định vẻ ngoài cứng rắn của bạn trông như thế nào.
9 “If you remain calm in the midst of great chaos, it is the surest guarantee that it will eventually subside.” —Julie Andrews Nếu bạn giữ bình tĩnh giữa sự hỗn loạn lớn, đó là sự đảm bảo chắc chắn nhất rằng cuối cùng nó sẽ lắng xuống.
10 “When you do not know what you are doing and what you are doing is the best—that is inspiration.” —Robert Bresson Khi bạn không biết mình đang làm gì và việc mình đang làm là tốt nhất – đó là nguồn cảm hứng.
Cố lên trong tiếng Anh - Mong rằng những bông hoa nhắc nhở chúng ta tại sao mưa lại cần thiết đến thế
Cố lên trong tiếng Anh – Mong rằng những bông hoa nhắc nhở chúng ta tại sao mưa lại cần thiết đến thế

4. Cố lên trong tiếng AnhNhững câu nói động viên ai đó có động lực làm việc

STT Câu nói tiếng Anh Dịch nghĩa
1 “In any given moment, we have two options: to step forward into growth or to step back into safety.” —Abraham Maslow Trong bất kỳ thời điểm nào, chúng ta đều có hai lựa chọn: tiến lên để phát triển hoặc lùi về nơi an toàn.
2 “Stop measuring days by degree of productivity and start experiencing them by degree of presence.” —Alan Watts Hãy ngừng đo lường mỗi ngày của bản thân theo mức độ năng suất và bắt đầu trải nghiệm chúng theo mức độ hiện diện.
3 “My mission in life is not merely to survive but to thrive and do so with some passion, some compassion, some humor, and some style.” —Maya Angelou Nhiệm vụ của tôi trong cuộc sống không chỉ đơn thuần là tồn tại mà còn phát triển và làm điều đó với một chút đam mê, một chút lòng trắc ẩn, một chút hài hước và một chút phong cách.
4 “If you’re one of those people who has that little voice in the back of their mind saying, ‘Maybe I could do (fill in the blank),’ don’t tell it to be quiet. Give it a little room to grow, and try to find an environment it can grow in.” —Reese Witherspoon Nếu bạn là một trong những người có giọng nói nhỏ trong tâm trí nói rằng ‘Có lẽ tôi có thể làm được (điền vào chỗ trống)’, đừng bảo nó im lặng. Hãy cho nó một chút chỗ trống để phát triển và cố gắng tìm một môi trường mà nó có thể phát triển.
5 “I found that ultimately if you truly pour your heart into what you believe in—even if it makes you vulnerable—amazing things can happen.” —Emma Watson Tôi nhận ra rằng cuối cùng nếu bạn thực sự dồn hết tâm huyết vào những gì bạn tin tưởng—ngay cả khi điều đó khiến bạn dễ bị tổn thương—những điều tuyệt vời có thể xảy ra.
6 “Fulfilment isn’t found over the rainbow—it’s found in the here and now. Today I define success by the fluidity with which I transcend emotional landmines and choose joy and gratitude instead.” —RuPaul Sự thỏa mãn không được tìm thấy qua cầu vồng—nó được tìm thấy ở đây và bây giờ. Hôm nay, tôi định nghĩa thành công bằng sự linh hoạt khi tôi vượt qua những rào cản cảm xúc và thay vào đó chọn niềm vui và lòng biết ơn.
7 “Effort makes you. You will regret someday if you don’t do your best now. Don’t think it’s too late but keep working on it. It takes time, but there’s nothing that gets worse due to practicing. So practice. You may get sad, but it’s evidence that you’re doing good.” —Jeon Jungkook Nỗ lực làm nên con người bạn. Một ngày nào đó bạn sẽ hối hận nếu không nỗ lực hết mình. Đừng nghĩ rằng đã quá muộn mà hãy tiếp tục nỗ lực. Cần có thời gian, nhưng không có gì tệ hơn nếu luyện tập. Vì vậy, hãy luyện tập. Bạn có thể sẽ buồn, nhưng đó là bằng chứng cho thấy bạn đang làm tốt.
8 “Twenty years from now, you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do, so throw off the bowlines, sail away from safe harbor, catch the trade winds in your sails. Explore, dream, discover.” —Mark Twain Hai mươi năm sau, bạn sẽ thất vọng vì những điều mình không làm hơn là những điều mình đã làm, vì vậy hãy tháo dây buộc tàu, ra khơi khỏi bến cảng an toàn, đón gió trên cánh buồm của mình. Hãy khám phá, mơ ước, học hỏi.
9 “Just because you fail once doesn’t mean you’re gonna fail at everything.” —Marilyn Monroe Chỉ vì bạn thất bại một lần không có nghĩa là bạn sẽ thất bại ở mọi việc.
10 “Start today creating a vision for yourself, your life, and your career. Bounce back from adversity and create what you want, rebuild, and rebrand. Tell yourself it’s possible along the way, have patience, and maintain peace with yourself during the process.” —Germany Kent Hãy bắt đầu ngay hôm nay, tạo ra tầm nhìn cho bản thân, cuộc sống và sự nghiệp của bạn. Thoát khỏi nghịch cảnh và tạo ra những gì bạn muốn, xây dựng lại và đổi mới thương hiệu cá nhân. Hãy tự nhủ rằng điều đó là có thể trong suốt chặng đường, hãy kiên nhẫn và duy trì sự bình yên với chính mình trong suốt quá trình này.
Cố lên trong tiếng Anh - Trong bất kỳ thời điểm nào, chúng ta đều có hai lựa chọn: tiến lên để phát triển hoặc lùi về nơi an toàn
Cố lên trong tiếng Anh – Trong bất kỳ thời điểm nào, chúng ta đều có hai lựa chọn: tiến lên để phát triển hoặc lùi về nơi an toàn

5. Những câu nói động viên ai đó đang điều trị hoặc hồi phục sức khỏe

STT Câu nói tiếng Anh Dịch nghĩa
1 “Soon, when all is well, you’re going to look back on this period of your life and be so glad that you never gave up.” —Brittany Burgunder Sớm thôi, khi mọi việc đều ổn, bạn sẽ nhìn lại giai đoạn này của cuộc đời mình và rất vui vì mình chưa bao giờ bỏ cuộc.
2 “Healing takes courage, and we all have courage, even if we have to dig a little to find it.” —Tori Amos Việc chữa lành cần có lòng dũng cảm, và tất cả chúng ta đều có lòng can đảm, ngay cả khi phải đào sâu một chút để tìm thấy nó.
3 “At any given moment you have the power to say ‘This is not how the story is going to end.” —Christine Mason Miller Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn đều có quyền nói ‘Đây không phải là cách câu chuyện sẽ kết thúc.’
4 “Scars are not injuries. A scar is a healing. After injury, a scar is what makes you whole.” —China Miéville Sẹo không phải là vết thương. Vết sẹo là sự chữa lành. Sau vết thương, vết sẹo là thứ khiến bạn trở nên trọn vẹn.
5 “Some people see scars, and it is wounding they remember. To me they are proof of the fact that there is healing.” —Linda Hogan Một số người nhìn thấy những vết sẹo và họ nhớ đến vết thương đó. Đối với tôi, chúng là bằng chứng cho thấy rằng có sự chữa lành.
6 “Don’t turn away. Keep your gaze on the bandaged place. That’s where the light enters you.” —Rumi Đừng quay đi. Hãy nhìn vào nơi được băng bó. Đó là nơi ánh sáng chiếu vào bạn.
7 “Relax. Breathe. It takes time, but there is a great joy to be had in moments of every day. Just remember, you’re learning new steps, a new dance.” —Lisa Frederiksen Thư giãn. Hít thở. Cần có thời gian, nhưng có được niềm vui lớn lao trong từng khoảnh khắc mỗi ngày. Chỉ cần nhớ rằng, bạn đang học những bước đi mới, một điệu nhảy mới.
8 “It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop.” —Confucius Không quan trọng bạn đi chậm thế nào, miễn là bạn không dừng lại.
9 “Your illness doesn’t define you. Your strength and courage do.” Bệnh tật không định nghĩa con người bạn. Sức mạnh và lòng can đảm của bạn quyết định điều đó.
10 “Start by doing what’s necessary, then do what’s possible; and suddenly you are doing the impossible.” Hãy bắt đầu bằng việc làm những gì cần thiết, sau đó làm những gì có thể, và đột nhiên bạn làm được điều không thể.
Cố lên trong tiếng Anh - Không quan trọng bạn đi chậm thế nào, miễn là bạn không dừng lại.
Cố lên trong tiếng Anh – Không quan trọng bạn đi chậm thế nào, miễn là bạn không dừng lại.

6. Những câu nói động viên ai đó vừa trải qua mối quan hệ tan vỡ

STT Câu nói tiếng Anh Dịch nghĩa
1 “The best way to get rid of the pain is to feel the pain. And when you feel the pain and go beyond it, you’ll see there’s a very intense love that is wanting to awaken itself.” —Deepak Chopra Cách tốt nhất để thoát khỏi nỗi đau là cảm nhận nỗi đau. Và khi bạn cảm nhận được nỗi đau và vượt qua nó, bạn sẽ thấy có một tình yêu rất mãnh liệt đang muốn tự thức tỉnh.
2 “Pain is temporary. It may last a minute, or an hour, or a day, or a year, but eventually it will subside, and something else will take its place.” —Lance Armstrong Cơn đau chỉ là tạm thời. Nó có thể kéo dài một phút, một giờ, một ngày, hoặc một năm, nhưng cuối cùng nó sẽ giảm bớt và một điều gì khác sẽ thay thế nó.
3 “If somebody hurts you, it’s okay to cry a river: Just remember to build a bridge and get over it.” —Taylor Swift Nếu ai đó làm tổn thương bạn, bạn có thể khóc một dòng sông: Chỉ cần nhớ xây một cây cầu và vượt qua nó.
4 “One part of wisdom is knowing what you don’t need anymore and letting it go.” —Jane Fonda Một phần của sự khôn ngoan là biết những gì bạn không cần nữa và để nó đi.
5 “If you spend your time hoping someone will suffer the consequences for what they did to your heart, then you’re allowing them to hurt you a second time in your mind.” —Shannon L. Ader Nếu bạn dành thời gian hy vọng ai đó sẽ phải chịu hậu quả vì những gì họ đã làm với trái tim bạn, thì bạn đang cho phép họ làm tổn thương bạn lần thứ hai trong tâm trí.
6 “No matter how much it hurts now, someday you will look back and realize your struggles changed your life for the better.” Cho dù bây giờ có đau đớn thế nào đi chăng nữa, một ngày nào đó bạn sẽ nhìn lại và nhận ra rằng những nỗ lực của bạn đã thay đổi cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn.
7 “I have found the paradox, that if you love until it hurts, there can be no more hurt, only more love.” —Mother Teresa Tôi đã tìm thấy một điều nghịch lý, đó là nếu bạn yêu đến mức đau đớn thì sẽ không còn tổn thương nữa, chỉ có thể yêu nhiều hơn.
8 “Sometimes, when you least expect it, you’ll realize that someone loved you. And that means that someone can love you again! And that will make you smile.” —Homer Simpson Đôi khi, vào lúc bạn ít ngờ tới nhất, bạn sẽ nhận ra rằng ai đó đã yêu bạn. Và điều đó có nghĩa là ai đó có thể yêu bạn lần nữa! Và điều đó sẽ khiến bạn mỉm cười.
9 “Though nobody can go back and make a new beginning… Anyone can start over and make a new ending.” —Chico Xavier Mặc dù không ai có thể quay ngược thời gian và bắt đầu lại… Bất cứ ai cũng có thể bắt đầu lại và tạo ra một kết thúc mới.
10 “No one can make you feel inferior without your consent.” —Eleanor Roosevelt Không ai có thể khiến bạn cảm thấy thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.
Cố lên trong tiếng Anh - Không ai có thể khiến bạn cảm thấy thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn
Cố lên trong tiếng Anh – Không ai có thể khiến bạn cảm thấy thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn

7. 30 thành ngữ động viên và thúc đẩy ai đó tiếp tục cố gắng

STT Câu nói tiếng Anh Dịch nghĩa
1 Give it a try. Hãy thử một lần.
2 Go for it. Cứ liều thử đi.
3 Why not? Tại sao không?
4 It’s worth a shot. Nó đáng để thử.
5 What are you waiting for? Bạn còn chờ gì nữa?
6 What do you have to lose? Bạn có gì để mất?
7 You might as well. Chuyện này bạn không thể tránh khỏi.
8 Just do it! Cứ làm đi!
9 There you go! Tôi sẽ làm cho bạn ngay bây giờ!
10 Keep up the good work. Hãy tiếp tục phát huy.
11 Keep it up. Giữ vững nhé.
12 Good job. Làm tốt lắm.
13 I’m so proud of you! Tôi rất tự hào về bạn!
14 Hang in there. Cố gắng lên.
15 Don’t give up. Đừng bỏ cuộc.
16 Keep pushing. Tiếp tục cố gắng nhé.
17 Keep fighting! Tiếp tục đấu tranh nhé!
18 Stay strong. Tiếp tục mạnh mẽ nhé.
19 Never give up. Không bao giờ bỏ cuộc.
20 Never say ‘die’. Không bao giờ bỏ cuộc.
21 Come on! You can do it! Cố lên! Bạn có thể làm được!
22 I’ll support you either way. Dù thế nào tôi cũng sẽ ủng hộ bạn.
23 I’m behind you 100%. Tôi luôn ủng hộ bạn 100%.
24 It’s totally up to you. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.
25 It’s your call. Hãy đón nhận thứ bạn muốn.
26 Follow your dreams. Hãy theo đuổi ước mơ của bạn.
27 Reach for the stars. Hãy vươn tới những ước mơ.
28 Do the impossible. Hãy làm điều không tưởng này đi.
29 Believe in yourself. Hãy tin vào chính mình.
30 The sky is the limit. Không có giới hạn cho bất cứ điều gì.
Cố lên trong tiếng Anh - Cố lên! Bạn có thể làm được!
Cố lên trong tiếng Anh – Cố lên! Bạn có thể làm được!

Với những cách nói cố lên trong tiếng Anh ở trên, BMyC tin rằng bạn đã có thể tự tin sử dụng những câu nói này để tự động viên chính mình hoặc động viên người khác khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Chúc bạn có thể biến khó khăn thành cơ hội để đạt được mọi mục tiêu và mơ ước của bản thân.

Theo nguồn
  • helendoron.com
  • mindbodygreen.com
  • wordselector.com

Tham gia Group BMyC ngay để chinh phục tiếng Anh ngay tại nhà với chi phí hợp lý và lộ trình rõ ràng hiệu quả

Tham Gia Ngay

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688