111 Lời chúc giáng sinh tiếng Anh độc đáo cho người thân yêu

Dành những lời chúc giáng sinh cho người thân yêu là một việc làm vô cùng ý nghĩa, bất kể đó là bạn bè, người yêu hay những người thân trong gia đình.

Nếu bạn vẫn chưa biết nên viết gì vào thiệp Giáng sinh, hãy cùng BMyC tham khảo những lời chúc giáng sinh tiếng Anh dưới đây nhé.

111 Lời chúc giáng sinh tiếng Anh độc đáo cho người thân yêu
111 Lời chúc giáng sinh tiếng Anh độc đáo cho người thân yêu

I. Những câu chúc giáng sinh tiếng Anh ý nghĩa

 • “May the Christmas Season bring only happiness and joy to you and your family.”

“Cầu mong Giáng sinh chỉ mang lại hạnh phúc và niềm vui cho bạn và gia đình bạn.”

 • “The gift of love. The gift of peace. The gift of happiness. May all these be yours at Christmas.”

“Món quà của tình yêu. Món quà của hòa bình. Món quà của hạnh phúc. Cầu mong tất cả những thứ này là của bạn vào dịp Giáng sinh.”

 • “Wishing you a season full of light and laughter for you and your family.”

“Chúc bạn và gia đình một mùa tràn ngập ánh sáng và tiếng cười.”

 • “Best wishes for a joyous Christmas filled with love, happiness and prosperity!”

“Những lời chúc tốt đẹp nhất cho một Giáng sinh vui vẻ tràn ngập tình yêu, hạnh phúc và thịnh vượng!”

 • “May all that is beautiful, meaningful and brings you joy be yours this holiday season and throughout the coming year!”

“Cầu mong tất cả những gì đẹp đẽ, ý nghĩa và mang lại niềm vui cho bạn sẽ là của bạn trong mùa lễ này và trong suốt năm tới!”

 • “Merry Christmas! Wishing you all the happiness your holiday can hold!”

“Giáng sinh vui vẻ! Chúc các bạn hạnh phúc trong kỳ nghỉ của mình!”

Câu chúc giáng sinh tiếng Anh ý nghĩa
Câu chúc giáng sinh tiếng Anh ý nghĩa
 • “May your holidays sparkle with joy and laughter.”

“Chúc kỳ nghỉ lễ của bạn tràn ngập niềm vui và tiếng cười.”

 • “I hope the magic of Christmas fills every corner of your heart and home with joy — now and always.”

“Tôi hy vọng điều kỳ diệu của Giáng sinh sẽ lấp đầy mọi ngóc ngách trong trái tim và ngôi nhà của bạn với niềm vui — bây giờ và mãi mãi.”

 • “Our family wishes you love, joy and peace … today, tomorrow and always.”

“Gia đình chúng tôi chúc bạn tình yêu, niềm vui và bình an… hôm nay, ngày mai và mãi mãi.”

 • “May your family have a holiday season that is full of wonderful surprises, treats and non-stop laughter.”

“Chúc gia đình bạn có một kỳ nghỉ lễ tràn ngập những điều bất ngờ thú vị, những món ăn ngon và những tràng cười không ngớt.”

 • “Merry Christmas! Wishing you all the best this holiday season!”

“Giáng sinh vui vẻ! Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong mùa lễ này!”

 • “Wishing you a Christmas that’s merry and bright!”

“Chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ và tươi sáng!”

 • “We hope you have a safe and relaxing holiday season.”

“Chúng tôi hy vọng bạn có một kỳ nghỉ lễ an toàn và thư giãn.”

 • “I hope your holiday season is full of peace, joy and happiness.”

“Tôi hy vọng kỳ nghỉ lễ của bạn tràn đầy bình yên, niềm vui và hạnh phúc.”

 • “Merry Christmas with lots of love.”

“Giáng sinh vui vẻ với nhiều yêu thương.”

Câu chúc giáng sinh tiếng Anh ý nghĩa
Câu chúc giáng sinh tiếng Anh ý nghĩa
 • “I hope your Christmas is filled with joy this year!”

“Tôi hy vọng Giáng sinh năm nay của bạn tràn ngập niềm vui!”

 • “Happy Holidays! I hope all of your Christmas wishes come true.”

“Ngày lễ vui vẻ! Tôi hy vọng tất cả những điều ước Giáng sinh của bạn đều thành hiện thực.”

II. Lời chúc mừng giáng sinh tiếng Anh hài hước, vui vẻ

 • “Don we now our ugly sweaters… Let’s party! Happy Holidays!”

“Bây giờ hãy mặc những chiếc áo len xấu xí của chúng ta..Tiệc tùng thôi nào! Nghỉ lễ vui vẻ!”

 • “Christmas is the only time of year in which one can sit in front of a dead tree and eat candy out of socks. Enjoy!”

“Giáng sinh là thời điểm duy nhất trong năm mà người ta có thể ngồi trước một cái cây chết và ăn kẹo trong tất. Hãy tận hưởng!”

 • “Wishing you a white Christmas! (And when you run out of white, just open a bottle of red).”

“Chúc bạn một Giáng sinh trắng! (Và khi bạn hết màu trắng, chỉ cần mở một cái lọ màu đỏ).”

 • “You’re a gift in my life. And not the kind I’d return for store credit. Merry Christmas!”

“Bạn là một món quà trong cuộc sống của tôi. Và không phải loại tôi sẽ trả lại cho tín dụng cửa hàng. Giáng sinh vui vẻ!”

 • “A Christmas reminder: Don’t try to borrow any money from elves … they’re always a little short! Have a Merry Christmas!”

“Lời nhắc Giáng sinh: Đừng cố mượn tiền của yêu tinh… chúng hơi ít! Chúc Giáng sinh vui vẻ!”

 • “Wishing you hope, peace and lots of Christmas cookies this holiday season!”

“Chúc bạn hy vọng, bình an và nhiều bánh quy Giáng sinh trong mùa lễ này!”

Lời chúc giáng sinh tiếng Anh hài hước, vui vẻ
Lời chúc giáng sinh tiếng Anh hài hước, vui vẻ
 • “They say the best Christmas gifts come from the heart … but cash and gift cards do wonders too! Happy Holidays!”

“Người ta nói những món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất đều xuất phát từ trái tim… nhưng tiền mặt và thẻ quà tặng cũng làm nên điều kỳ diệu! Ngày lễ vui vẻ!”

 • “Remember, Santa is watching. Everything. Yes, even that. Anyway, Merry Christmas!”

“Hãy nhớ rằng, ông già Noel đang theo dõi. Mọi thứ. Vâng, ngay cả điều đó. Dù sao thì, Giáng sinh vui vẻ!”

 • “Merry Christmas! May your happiness be large and your bills be small.”

“Giáng sinh vui vẻ! Cầu cho hạnh phúc của bạn thật dồi dào còn hóa đơn của bạn thì nhỏ xíu.”

 • “This holiday season, let’s make it a point to cherish what’s truly important in our lives: cookies.”

“Mùa lễ này, hãy coi trọng thứ thực sự quan trọng trong cuộc sống của chúng ta: bánh quy.”

 • “I told Santa you were good this year and sent him a link to your Pinterest board. Merry Christmas to you!”

 “Tôi đã nói với ông già Noel rằng năm nay bạn học rất tốt và gửi cho ông ấy một liên kết đến bảng Pinterest của bạn. Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ!”

 • “This Christmas, may your family be functional and all your batteries be included.”

“Giáng sinh này, chúc gia đình bạn hoạt động bình thường và tất cả pin của bạn đều được sử dụng.”

 • “Merry Christmas! I put so much thought into your gift that now it’s too late to get it.”

“Giáng sinh vui vẻ! Tôi đã nghĩ rất nhiều về món quà của bạn nên bây giờ đã quá muộn để nhận được nó.”

 • “Please note: Christmas is canceled. Apparently, you told Santa you have been good this year … he died laughing.”

“Xin lưu ý: Lễ Giáng sinh bị hủy bỏ. Rõ ràng, bạn đã nói với ông già Noel rằng năm nay bạn rất tốt… ông ấy cười chết mất.”

Câu chúc giáng sinh tiếng Anh hài hước, vui vẻ
Câu chúc giáng sinh tiếng Anh hài hước, vui vẻ
 • “Is it just me, or does Santa look younger every year?”

“Có phải tại tôi không, hay ông già Noel trông trẻ hơn mỗi năm?”

 • “Christmas is mostly for children. But we adults can enjoy it too, until the credit card bills arrive.”

“Giáng sinh chủ yếu dành cho trẻ em. Nhưng người lớn chúng ta cũng có thể tận hưởng nó , cho đến khi hóa đơn thẻ tín dụng đến.”

 • “Eat. Drink. Be Merry. Have a wonderful Christmas!”

“Ăn. Uống. Vui vẻ. Chúc một Giáng sinh tuyệt vời!”

BMyC tặng bạn File ảnh dễ thương các lời chúc giáng sinh tiếng Anh độc đáo cho người thân yêu, để lấy File bạn comment tại đây

III. Lời chúc giáng sinh bằng tiếng Anh dành cho người thân theo Đạo

 • “May your heart be lifted in praise this Christmas for the wonderful gift of Jesus and the joy He brings to our lives.”

“Mong rằng trái tim của bạn sẽ được nâng lên để ca ngợi Giáng sinh này vì món quà tuyệt vời của Chúa Jesus và niềm vui mà Ngài mang đến cho cuộc sống của chúng ta.”

 • “Merry Christmas! May God bless you richly throughout the year.”

“Giáng sinh vui vẻ! Xin Chúa ban phước lành dồi dào cho bạn trong suốt cả năm.”

 • “Jesus is the reason for the season. Merry Christmas!”

“Chúa Jesus là lý do của mùa Giáng sinh vui vẻ!”

 • “May God fill your Yuletide season and all your days with immeasurable prosperity and joy! Merry Christmas!”

“Cầu Chúa lấp đầy mùa Yuletide và tất cả các ngày của bạn với sự thịnh vượng và niềm vui khôn lường! Giáng sinh vui vẻ!”

Lời chúc giáng sinh bằng tiếng Anh dành cho người thân theo Đạo
Lời chúc giáng sinh bằng tiếng Anh dành cho người thân theo Đạo
 • “Sending prayers and hearty Christmas greetings to you. May you receive the most special of God’s blessings during this amazing Christmas season!”

“Gửi lời cầu nguyện và lời chúc mừng Giáng sinh nồng nhiệt đến bạn. Chúc bạn nhận được những phước lành đặc biệt nhất của Chúa trong mùa Giáng sinh tuyệt vời này!”

 • “May you have the gift of faith, the blessing of hope and the peace of His love at Christmas and always!”

“Chúc bạn có món quà đức tin, phước lành của hy vọng và sự bình an trong tình yêu của Ngài vào Giáng sinh và mãi mãi!”

 • “Merry Christmas! I hope you receive one blessing after another this coming year.”

“Giáng sinh vui vẻ! Tôi hy vọng bạn nhận được hết phước lành này đến phước lành khác trong năm tới.”

 • “May the Lord grant you and all your loved ones peace, joy and goodwill.”

“Xin Chúa ban cho bạn và tất cả những người thân yêu của bạn sự bình an, niềm vui và thiện chí.”

 • “Wishing you a season that’s merry and bright with the light of God’s love.”

“Chúc bạn một mùa vui vẻ và tươi sáng với ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa.”

 • “May God’s blessings be yours this Christmas.”

“Có thể phước lành của Chúa sẽ đến với bạn trong Giáng sinh này.”

 • “May the wonder of that first Christmas, the joy of God’s abundant blessings and the peace of Jesus’ presence be with you always.”

“Nguyện xin điều kỳ diệu của Lễ Giáng Sinh đầu tiên, niềm vui từ những phước lành dư dật của Đức Chúa Trời và sự bình an của sự hiện diện của Chúa Jesus luôn ở bên bạn.”

 • “May the true spirit of Christmas shine in your heart and light your path.”

“Cầu mong tinh thần thực sự của Giáng sinh tỏa sáng trong trái tim bạn và thắp sáng con đường của bạn.”

 • “Wishing you and your loved ones a blessed Christmas.”

“Chúc bạn và những người thân yêu của bạn một Giáng sinh an lành.”

 • “May God bless and keep you during the holiday season and all through the year.”

“Cầu Chúa phù hộ và gìn giữ bạn trong suốt mùa lễ và suốt cả năm.”

Lời chúc giáng sinh bằng tiếng Anh dành cho người thân theo Đạo
Lời chúc giáng sinh bằng tiếng Anh dành cho người thân theo Đạo
 • “May God bless your life with love and joy this holiday season.”

“Cầu Chúa ban phước cho cuộc sống của bạn với tình yêu và niềm vui trong mùa lễ này.”

 • “Merry Christmas! May God’s love be with you.”

“Giáng sinh vui vẻ! Cầu Chúa yêu thương ở bên bạn.”

 • “May the spirit of Christmas be with you all year round.”

“Cầu mong tinh thần Giáng sinh sẽ ở bên bạn quanh năm.”

IV. Những câu chúc giáng sinh bằng tiếng Anh lãng mạn

 • “You’re the most wonderful part of the most wonderful time of the year.”

“Bạn là một phần tuyệt vời nhất của thời gian tuyệt vời nhất trong năm.”

 • “Your love is the best Christmas gift I could ever receive. Merry Christmas, sweetheart!”

“Tình yêu của em là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà anh từng nhận được. Giáng sinh vui vẻ, em yêu!”

 • “You’re the partridge to my pear tree.”

“Bạn là con chim đa đa cho cây lê của tôi.”

Câu chúc giáng sinh bằng tiếng Anh lãng mạn
Câu chúc giáng sinh bằng tiếng Anh lãng mạn
 • “Christmas is more magical now that you’re in my life!”

“Giáng sinh trở nên kỳ diệu hơn khi bạn đang ở trong cuộc đời tôi!”

 • “Merry Christmas to someone who’s sweeter than a candy cane, warms me up more than a cup of hot cocoa and fills my heart with joy more than the biggest present under the tree!”

“Chúc mừng Giáng sinh tới người ngọt ngào hơn một cây kẹo, sưởi ấm tôi hơn một tách cacao nóng và lấp đầy trái tim tôi với niềm vui hơn món quà lớn nhất dưới gốc cây thông!”

 • “The only thing I love more than Christmas is you.”

“Điều duy nhất tôi yêu hơn Giáng sinh là bạn.”

 • “It’s not what’s under the tree that matters most, it’s who’s around it. Every year I’m so grateful to have you there.”

“Điều quan trọng nhất không phải ở dưới gốc cây, mà là những người xung quanh nó. Mỗi năm tôi rất biết ơn khi có bạn ở đó.”

 • “You put the merry in my Christmas.”

“Bạn đã khiến Giáng sinh của tôi trở nên vui vẻ.”

 • “Though we are apart, you are in my heart this Christmas.”

“Mặc dù chúng ta xa nhau, bạn vẫn ở trong trái tim tôi trong Giáng sinh này.”

 • “Forget the mistletoe, you can kiss me anytime you like.”

“Quên cây tầm gửi đi, anh có thể hôn em bất cứ lúc nào anh muốn.”

 • “All I want for Christmas is you.”

“Những gì tôi muốn trong Giáng Sinh là bạn.”

 • “I’m so lucky to be spending another Christmas with you!”

“Tôi thật may mắn khi được trải qua một Giáng sinh khác với bạn!”

Câu chúc giáng sinh bằng tiếng Anh lãng mạn
Câu chúc giáng sinh bằng tiếng Anh lãng mạn
 • “Merry Christmas! You’re the best gift I could ask for.”

“Giáng sinh vui vẻ! Bạn là món quà tuyệt vời nhất mà tôi có thể yêu cầu.”

 • “Holidays like Christmas make me so grateful to share life with you.”

“Những ngày lễ như Giáng sinh khiến tôi rất biết ơn khi được chia sẻ cuộc sống với bạn.”

 • “Christmas is magical because we’re together.”

“Giáng sinh thật kỳ diệu vì chúng ta ở bên nhau.”

V. Lời chúc giáng sinh bằng tiếng Anh dành cho bạn bè ở xa

 • “All the way from here, I send a special wish, a holiday hug and a holiday kiss!”

“Từ đây, tôi gửi một lời chúc đặc biệt, một cái ôm trong ngày lễ và một nụ hôn trong ngày lễ!”

 • “Far apart during this holiday, but totally together in our hearts and minds. Merry Christmas!”

“Xa cách trong ngày lễ này, nhưng chúng ta hoàn toàn ở bên nhau trong trái tim và trong tâm trí. Giáng sinh vui vẻ!”

 • “Sending a smile across the miles for a wonderful Christmas!”

“Gửi nụ cười qua hàng dặm cho một Giáng sinh tuyệt vời!”

Lời chúc giáng sinh tiếng Anh cho bạn bè ở xa
Lời chúc giáng sinh tiếng Anh cho bạn bè ở xa
 • “I may not be nearby, but you are totally in my mind and heart this holiday. Merry Christmas!”

“Tôi có thể không ở gần, nhưng bạn hoàn toàn ở trong tâm trí và trái tim tôi trong kỳ nghỉ lễ này. Giáng sinh vui vẻ!”

 • “Missing you most during this festive time.”

“Nhớ bạn nhất trong thời gian lễ hội này.”

 • “We may not be together on Christmas morning, but you’re always in my heart.”

“Chúng ta có thể không ở bên nhau vào buổi sáng Giáng sinh, nhưng bạn luôn ở trong trái tim tôi.”

 • “I wish we could be together this holiday season, but I’m sending warm wishes your way.”

“Tôi ước chúng ta có thể ở bên nhau trong mùa lễ này, nhưng tôi đang gửi những lời chúc ấm áp theo cách của bạn.”

 • “I’ll miss celebrating with you this Christmas. Eat a few extra cookies for me!”

“Giáng sinh này anh nhớ em lắm. Ăn thêm ít bánh quy cho anh đi!”

 • “We may not be able to rock around the Christmas tree together, but I’ll deck the halls in your honor.”

“Có thể chúng ta không thể cùng nhau đu đưa xung quanh cây thông Noel, nhưng tôi sẽ trang trí hội trường để vinh danh bạn.”

 • “Even though we’re apart, our hearts are together.”

“Mặc dù chúng ta xa nhau, nhưng trái tim của chúng ta vẫn ở bên nhau.”

 • “Let’s have a Christmas video call — I’ll bring the cocoa!”

“Hãy gọi video Giáng sinh nhé – Tôi sẽ mang cacao tới!”

 • “Christmas won’t be the same without you here.”

“Giáng sinh nào cũng như nhau nếu không có bạn ở đây.”

Lời chúc giáng sinh tiếng Anh cho bạn bè ở xa
Lời chúc giáng sinh tiếng Anh cho bạn bè ở xa
 • “Even though we’re apart, I hope you have a joyous holiday.”

“Mặc dù chúng ta xa nhau, tôi hy vọng bạn có một kỳ nghỉ vui vẻ.”

 • “Consider this card a raincheck for a belated Christmas hug.”

“Hãy coi tấm thiệp này là một lời ngỏ ý cho một cái ôm Giáng sinh muộn màng.”

VI. Lời chúc giáng sinh bằng tiếng Anh trong một khoảng thời gian khó khăn

 • “May the magic of the Christmas season fill your home with joy and peace. Sending lots of love to your family.”

“Mong điều kỳ diệu của mùa Giáng sinh sẽ lấp đầy ngôi nhà của bạn với niềm vui và bình an. Gửi thật nhiều yêu thương đến gia đình bạn.”

 • “You’ve had more than your share of challenges this year. Wishing you peace and hope at Christmas and a new year full of better days.”

“Bạn đã có nhiều thách thức hơn trong năm nay. Chúc bạn bình an và hy vọng vào Giáng sinh và một năm mới đầy những ngày tốt đẹp hơn.”

 • “Sending strength, love and peace to you this holiday season.”

“Gửi sức mạnh, tình yêu và hòa bình đến bạn trong mùa lễ này.”

 • “My love and thoughts are with you during the Christmas season and the promise of hope it brings.”

“Tình yêu và suy nghĩ của tôi sẽ ở bên bạn trong mùa Giáng sinh cũng như lời hứa hy vọng mà nó mang lại.”

 • “Hoping that the new year brings you new possibilities.”

“Hy vọng rằng năm mới mang đến cho bạn những khả năng mới.”

Lời chúc giáng sinh bằng tiếng Anh trong một khoảng thời gian khó khăn
Lời chúc giáng sinh bằng tiếng Anh trong một khoảng thời gian khó khăn
 • “Wishing you love and light in this challenging season.”

“Chúc bạn tình yêu và ánh sáng trong mùa thử thách này.”

 • “I know it’s been a hard year for you and your family. I hope the New Year brings better days.”

“Tôi biết đó là một năm khó khăn đối với bạn và gia đình. Tôi hy vọng năm mới sẽ mang lại những ngày tốt đẹp hơn.”

 • “Our hearts are with you and yours, now and always.”

“Trái tim của chúng tôi ở bên bạn và là của bạn, bây giờ và mãi mãi.”

 • “Sending you hugs this Christmas season. Take some time to care for yourself.”

“Gửi đến bạn những cái ôm trong mùa Giáng sinh này. Hãy dành chút thời gian để chăm sóc bản thân nhé.”

 • “We know you might be having a difficult time this year, more than ever. Wishing you strength and peace in these challenging times.”

“Chúng tôi biết bạn có thể gặp khó khăn trong năm nay, hơn bao giờ hết. Chúc bạn mạnh mẽ và bình an trong những thời điểm thử thách này.”

 • “Sometimes the holidays can just remind us what we’ve lost. Remember that I’m always there for you.”

“Đôi khi những ngày lễ chỉ có thể nhắc nhở chúng ta về những gì chúng ta đã đánh mất. Hãy nhớ rằng tôi luôn ở bên bạn.”

 • “I hope the holidays bring a chance to rest and recharge.”

“Tôi hy vọng những ngày nghỉ mang lại cơ hội để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng.”

 • “May God’s love lift you up during this winter of life.”

“Cầu xin tình yêu của Chúa nâng đỡ bạn trong suốt mùa đông cuộc đời này.”

 • “We’re always here to support you, if you need a helping hand this holiday.”

“Chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ bạn, nếu bạn cần một bàn tay giúp đỡ trong kỳ nghỉ này.”

 • “Warmest wishes that you can find in this shadowy time.”

“Những lời chúc ấm áp nhất mà bạn có thể tìm thấy trong khoảng thời gian đen tối này.”

Lời chúc giáng sinh bằng tiếng Anh trong một khoảng thời gian khó khăn
Lời chúc giáng sinh bằng tiếng Anh trong một khoảng thời gian khó khăn

VII. Lời chúc giáng sinh bằng tiếng Anh lấy cảm hứng từ những câu danh ngôn

 • “May this season find you among those you love, sharing in the twin glories of generosity and gratitude.” —Oprah Winfrey

“Có thể mùa này sẽ tìm thấy bạn trong số những người bạn yêu thương, chia sẻ vinh quang kép của sự hào phóng và lòng biết ơn.” — Oprah Winfrey

 • “Christmas is the day that holds all time together.” —Alexander Smith

“Giáng sinh là ngày gắn kết mọi thời gian lại với nhau.” — Alexander Smith

 • “I wish we could put up some of the Christmas spirit in jars and open a jar of it every month.” —Harlan Miller

“Tôi ước chúng ta có thể cho một ít tinh thần Giáng sinh vào lọ và mở một lọ ra mỗi tháng.” — Harlan Miller

Lời chúc giáng sinh tiếng Anh lấy cảm hứng từ những câu danh ngôn
Lời chúc giáng sinh tiếng Anh lấy cảm hứng từ những câu danh ngôn
 • “Christmas will always be as long as we stand heart to heart and hand in hand.” —Dr. Seuss

“Giáng sinh sẽ luôn dài miễn là chúng ta sát cánh bên nhau và tay trong tay.” — Tiến sĩ Seuss

 • “One of the most glorious messes in the world is the mess created in the living room on Christmas Day. Don’t clean it up too quickly.” —Andy Rooney

“Một trong những mớ hỗn độn vinh quang nhất trên thế giới là mớ hỗn độn được tạo ra trong phòng khách vào ngày Giáng sinh. Đừng dọn dẹp nó quá nhanh.” — Andy Rooney

 • “Christmas isn’t a season. It’s a feeling.” —Edna Ferber

“Giáng sinh không phải là một mùa. Đó là một loại cảm xúc.” — Edna Ferber

 • “A lovely thing about Christmas is that it’s compulsory, like a thunderstorm, and we all go through it together.” —Garrison Keillor

“Một điều đáng yêu về Giáng sinh là nó bắt buộc, giống như một cơn giông bão, và tất cả chúng ta cùng nhau vượt qua.” — Garrison Keillor

 • “Christmas isn’t just a day. It’s a frame of mind.” —Valentine Davies, Miracle on 34th Street

“Giáng sinh không chỉ là một ngày. Đó là một cái khung của tâm trí. —Valentine Davies, Miracle on 34th Street

 • “Christmas Eve was a night of song that wrapped itself about you like a shawl. But it warmed more than your body. It warmed your heart … filled it, too, with a melody that would last forever.” —Bess Streeter Aldrich

“Đêm Giáng sinh là một đêm của bài hát quấn lấy bạn như một chiếc khăn choàng. Nhưng nó ấm hơn cơ thể của bạn. Nó sưởi ấm trái tim bạn… lấp đầy nó bằng giai điệu sẽ tồn tại mãi mãi.” — Bess Streeter Aldrich

 • “Christmas is not an external event at all, but a piece of one’s home that one carries in one’s heart.” —Freya Stark

“Giáng sinh hoàn toàn không phải là một sự kiện bên ngoài, mà là một phần tổ ấm mà người ta mang trong tim.” — Freya Stark

 • “I prefer the retro chic of spending Christmas just like Joseph and Mary did — traveling arduously back to the place of your birth to be counted, with no guarantee of a bed when you get there.” —Tina Fey

“Tôi thích trải qua Giáng sinh kiểu cổ điển giống như Joseph và Mary đã làm – đi du lịch gian khổ trở lại nơi bạn đã sinh ra mà khi bạn đến đó thì nơi đó chưa chắc đã có giường.” — Tina Fey

Lời chúc giáng sinh tiếng Anh lấy cảm hứng từ những câu danh ngôn
Lời chúc giáng sinh tiếng Anh lấy cảm hứng từ những câu danh ngôn
 • “I am not 100 percent certain what a sugarplum is, but for a few weeks every year I’ve got visions of them dancing in my head anyway.” —Jane Green

“Tôi không chắc chắn 100% quả mận ngọt là gì, nhưng trong vài tuần mỗi năm, tôi luôn hình dung chúng nhảy múa trong đầu”. — Jane Xanh

 • “The best of all gifts around any Christmas tree: the presence of a happy family all wrapped up in each other.” —Burton Hills

“Món quà tuyệt vời nhất xung quanh bất kỳ cây thông Noel nào: sự hiện diện của một gia đình hạnh phúc, tất cả đều quấn quýt bên nhau.” — Burton Hills

 • “Christmas is a season not only of rejoicing but of reflection.” —Winston Churchill

“Giáng sinh là một mùa không chỉ có vui mừng mà còn suy ngẫm.” —Winston Churchill

 • “My idea of Christmas, whether old-fashioned or modern, is very simple: loving others.” —Bob Hope

“Ý tưởng của tôi về Giáng sinh, dù cổ điển hay hiện đại, đều rất đơn giản: yêu thương người khác.” — Bob hy vọng

 • “Peace on earth will come to stay, when we live Christmas every day.” —Helen Steiner Rice

“Hòa bình trên trái đất sẽ ở lại, khi chúng ta sống trong Giáng sinh mỗi ngày.” — Helen Steiner Rice.

Trên đây là 111 lời chúc giáng sinh tiếng Anh ý nghĩa nhất dành cho những người thân yêu.

Hi vọng rằng bạn đã có lựa chọn cho riêng mình. Chúc bạn và những người yêu thương có một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp.

Nếu có thể, hãy chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn và người thân về mùa Giáng sinh này nhé.

BMyC tặng bạn File ảnh dễ thương các lời chúc giáng sinh tiếng Anh độc đáo cho người thân yêu, để lấy File bạn comment tại đây

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688