Hướng dẫn thuyết trình về chủ đề “Người trẻ tuổi hay người lớn tuổi có xu hướng tận hưởng lễ hội nhiều hơn?”

Tương tự như chủ đề “Nên chọn bánh trung thu thủ công hay bánh trung thu công nghiệp mà BMyC đã hướng dẫn gần đây, chủ đề “Người trẻ tuổi hay người lớn tuổi có xu hướng tận hưởng lễ hội nhiều hơn?” cũng là một chủ đề có tính thảo luận đòi hỏi có tư duy logic và sự quan sát từ thực tế.

Người trẻ tuổi hay người lớn tuổi có xu hướng tận hưởng lễ hội nhiều hơn?
Người trẻ tuổi hay người lớn tuổi có xu hướng tận hưởng lễ hội nhiều hơn?

Ngoài ra, để làm được chủ đề này, khả năng tiếng Anh của các con cũng cần tương đối vững vàng.

Cùng theo dõi bài hướng dẫn dưới đây để thực hành thuyết trình về chủ đề này nhé.

1. Từ vựng tiếng Anh về chủ đề “Người trẻ tuổi hay người lớn tuổi có xu hướng tận hưởng lễ hội nhiều hơn?”

1 festival lễ hội
2 magical kỳ diệu
3 event sự kiện
4 tempo tiết tấu
5 loud music tiếng nhạc ầm ĩ
6 scent hương thơm
7 tease the senses đánh thức các giác quan
8 tempting hấp dẫn
9 delicacy món ăn ngon
10 noise tiếng ồn
11 energetic năng động
12 enthusiastic nhiệt tình
13 in case nếu
14 to engage in tham gia vào
15 hustle sự hối hả, bận rộn
16 away from work rời xa công việc
17 notice nhận thấy
18 childhood thời thơ ấu
19 experience trải nghiệm
20 adventure cuộc phiêu lưu
21 value the traditions coi trọng các truyền thống
22 pass something down to somebody truyền lại cái gì cho ai đó
23 live music nhạc sống
24 adapt thích nghi
25 popular culture văn hóa đại chúng
26 refined tinh tế, có học thức
27 taste in music gu âm nhạc
28 contemporary music âm nhạc đương đại
29 classical music âm nhạc cổ điển
30 feel obliged to attend cảm thấy có nghĩa vụ phải tham dự
Từ vựng chủ đề "Người trẻ tuổi hay người lớn tuổi có xu hướng tận hưởng lễ hội nhiều hơn?"
Từ vựng chủ đề “Người trẻ tuổi hay người lớn tuổi có xu hướng tận hưởng lễ hội nhiều hơn?”

2. Dàn ý cơ bản cho bài thuyết trình về chủ đề “Người trẻ tuổi hay người lớn tuổi có xu hướng tận hưởng lễ hội nhiều hơn?”

Để bài thuyết trình về chủ đề “Người trẻ tuổi hay người lớn tuổi có xu hướng tận hưởng lễ hội nhiều hơn?” một cách logic và cụ thể, bố mẹ và các con có thể tham khảo các luận điểm trong dàn ý dưới đây.

2.1 Opening (Mở bài)

Giới thiệu bản thân và giới thiệu chủ đề thuyết trình. Các con có thể bắt đầu bằng một câu hỏi để gợi mở về chủ đề.

Ví dụ:

Festivals are like magical events that everyone enjoys. With a fast tempo of loud music to the scent of tempting delicacies teasing the senses, these celebrations are enjoyed by many. Each festival offers a unique story of people coming together. With that said, I am Sai, and let’s explore the topic: “Who tends to enjoy the festival more, young people or older people? Why?” 

(Lễ hội giống như những sự kiện kỳ ​​​​diệu mà mọi người đều thích. Với tiết tấu nhanh của tiếng nhạc ầm ĩ cùng mùi thơm của các món ngon hấp dẫn đánh thức các giác quan, những lễ kỷ niệm này được nhiều người thích thú. Mỗi lễ hội cung cấp một câu chuyện độc đáo của những người đến tham gia. tôi là Sai, và hãy cùng khám phá chủ đề: “Ai có xu hướng tận hưởng lễ hội nhiều hơn, người trẻ tuổi hay người lớn tuổi? Tại sao?”)

2.2 Body (Thân bài)

Với những bài thuyết trình có chủ đề mang tính thảo luận, ở phần thân bài, các con nên đưa ra ít nhất 3 luận điểm với các yếu tố về ý kiến cá nhân, trải nghiệm cá nhân và tình hình thực tế.

Các con có thể chọn 1-2 luận điểm để triển khai tất cả các yếu tố này. Điều đó sẽ giúp bài thuyết trình của các con sâu sắc và thuyết phục hơn. 

Với chủ đề thảo luận về “Người trẻ tuổi hay người lớn tuổi có xu hướng tận hưởng lễ hội nhiều hơn?”, các con có thể tham khảo bố cục dưới đây:

First point: The excitement of participating in the festival

(Luận điểm 1: Sự hào hứng khi tham gia lễ hội)

  • Personal experience (Trải nghiệm cá nhân)

I have noticed that whenever my family goes to a festival, most adults find a spot to sit where they can see us while my cousins and I run, goof, and play around.

(Tôi nhận thấy rằng bất cứ khi nào gia đình tôi đi dự lễ hội, hầu hết người lớn đều tìm một chỗ để ngồi, nơi họ có thể nhìn thấy chúng tôi trong khi tôi và anh em họ chạy nhảy, nghịch ngợm và chơi đùa xung quanh)

As a teenager, I always try new experiences and adventures. I love to see what’s new this year for this festival compared to last year.

(Khi còn là một thiếu niên, tôi luôn thử những trải nghiệm và cuộc phiêu lưu mới. Tôi thích xem lễ hội năm nay có gì mới so với năm ngoái).

  • Personal opinion (Ý kiến cá nhân)

While younger ones are into exploration and adventure, adults are more into culture and traditions.

(Trong khi những người trẻ thích khám phá và phiêu lưu, thì người lớn lại thích văn hóa và truyền thống hơn).

  • Facts (Những thực tế)

Young people are known to be more energetic and enthusiastic and they are more excited to engage in such activities.

(Những người trẻ tuổi được biết đến là những người năng động và nhiệt tình hơn và họ sẽ hào hứng hơn khi tham gia vào các hoạt động như vậy).

Second point: The taste in music

(Luận điểm 2: Gu âm nhạc)

  • Personal experience (Trải nghiệm cá nhân)

There was a time my parents accompanied me to a festival with live music performances from modern artists and singers. As expected, they made unnecessary comments on how the music from today is widely different from the music before. 

(Có một lần bố mẹ tôi đưa tôi đến một lễ hội với các buổi biểu diễn nhạc sống của các nghệ sĩ và ca sĩ hiện đại. Đúng như dự đoán, họ đã đưa ra những bình luận không cần thiết về việc âm nhạc ngày nay khác với âm nhạc trước đây như thế nào).

  • Personal opinion (Ý kiến cá nhân)

My take on this is that we, younger people, enjoy festivals more. Given that adults are present for traditional reasons, they feel obliged to participate rather than voluntarily and happily enjoy the festivities. 

(Vì vậy, tôi cho rằng chúng ta, những người trẻ tuổi, thích các lễ hội hơn. Người lớn có mặt vì những lý do truyền thống, họ cảm thấy bắt buộc phải tham gia hơn là tự nguyện và vui vẻ tận hưởng các lễ hội).

  • Facts (Những thực tế)

Any festivities offer live music. Young people are more adapted to popular culture. Some adults have more refined taste in music, which they might not appreciate contemporary music; most of them are into classical or traditional music.

(Bất kỳ lễ hội nào cũng có nhạc sống. Những người trẻ tuổi thích nghi hơn với văn hóa đại chúng. Một số người lớn có gu âm nhạc tinh tế hơn, điều mà họ có thể không đánh giá cao về âm nhạc đương đại; hầu hết trong số họ yêu thích âm nhạc cổ điển hoặc truyền thống)

2.3 Conclusion (Kết bài)

Ở phần kết bài, hãy nhấn mạnh lại một lần nữa về ý kiến cá nhân của con đối với chủ đề.

Ví dụ:

So, my take on this is that we, younger people, enjoy festivals more. Given that adults are present for traditional reasons, they feel obliged to participate rather than voluntarily and happily enjoy the festivities. 

In general, whether young or old, both are mostly present in such festivities, but younger people see it as an opportunity to enjoy themselves and interact with the crowd. At the same time, the adults view it more as part of the tradition that they often feel obliged to attend to. Thank you!

(Vì vậy, tôi cho rằng chúng ta, những người trẻ tuổi, thích các lễ hội hơn. Người lớn có mặt vì những lý do truyền thống, họ cảm thấy bắt buộc phải tham gia hơn là tự nguyện và vui vẻ tận hưởng các lễ hội.

Nói chung, dù già hay trẻ, cả hai đều có mặt hầu hết trong các lễ hội như vậy, nhưng những người trẻ tuổi coi đó là cơ hội để vui chơi và giao lưu với đám đông. Đồng thời, người lớn coi đó là một phần của truyền thống mà họ thường cảm thấy có nghĩa vụ phải tuân theo. Cảm ơn!)

Chủ đề "Người trẻ tuổi hay người lớn tuổi có xu hướng tận hưởng lễ hội nhiều hơn?"
Chủ đề “Người trẻ tuổi hay người lớn tuổi có xu hướng tận hưởng lễ hội nhiều hơn?”

3. Bài thuyết trình mẫu về chủ đề “Người trẻ tuổi hay người lớn tuổi có xu hướng tận hưởng lễ hội nhiều hơn?”

Festivals are like magical events that everyone enjoys. With a fast tempo of loud music to the scent of tempting delicacies teasing the senses, these celebrations are enjoyed by many. Each festival offers a unique story of people coming together. With that said, I am Sai, and let’s explore the topic: “Who tends to enjoy the festival more, young people or older people? Why?”  

Whether you are young or old, I’m compelled to ask you this question? Do you enjoy going to festivals? Do you love the loud music and the noise from the crowd? There are reasons why or why not young and older people enjoy festivals. 

First, young people are known to be more energetic and enthusiastic, which, in case none of you have noticed, they are more excited to engage in such activities. On the other hand, older people view festivals as a way to relax and enjoy themselves. It is a break from their daily hustle because they need time to clear their brain, away from work for a few hours or days. 

I have noticed that whenever my family goes to a festival, most adults find a spot to sit where they can see us while my cousins and I run, goof, and play around. We, the kids, are more excited and feel more free while they sit and relax from a distance. There was a time I asked myself, “Why don’t they join the crowd?” Then, as I age, I realize that the older ones just accompany the younger ones to let us experience what they had experienced in their childhood days. 

As a teenager, I always try new experiences and adventures. I love to see what’s new this year for this festival compared to last year. My parents are more on valuing the traditions and ensuring they pass them down to the younger generations. While younger ones are into exploration and adventure, adults are more into culture and traditions.

Second, any festivities offer live music, performances, and entertainment that young people would relate to because we are more adapted to popular culture. Although adults do have an appreciation for music and arts as well, some adults have more refined taste in music, which they might not appreciate contemporary music; most of them are into classical or traditional music. 

There was a time my parents accompanied me to a festival with live music performances from modern artists and singers. As expected, they made unnecessary comments on how the music from today is widely different from the music before. I would say that they did not enjoy it as much as I did. 

So, my take on this is that we, younger people, enjoy festivals more. Given that adults are present for traditional reasons, they feel obliged to participate rather than voluntarily and happily enjoy the festivities. 

In general, whether young or old, both are mostly present in such festivities, but younger people see it as an opportunity to enjoy themselves and interact with the crowd. At the same time, the adults view it more as part of the tradition that they often feel obliged to attend to. Thank you!

Lễ hội giống như những sự kiện kỳ ​​​​diệu mà mọi người đều thích. Với tiết tấu nhanh của tiếng nhạc ầm ĩ cùng mùi thơm của các món ngon hấp dẫn đánh thức các giác quan, những lễ kỷ niệm này được nhiều người thích thú. Mỗi lễ hội cung cấp một câu chuyện độc đáo của những người đến tham gia. tôi là Sai, và hãy cùng khám phá chủ đề: “Ai có xu hướng tận hưởng lễ hội nhiều hơn, người trẻ tuổi hay người lớn tuổi? Tại sao?”

Cho dù bạn già hay trẻ, tôi buộc phải hỏi bạn câu hỏi này? Bạn có thích đi lễ hội không? Bạn có thích âm nhạc lớn và tiếng ồn từ đám đông? Dưới đây, chúng ta có một vài lý do giải thích tại sao những người trẻ tuổi hoặc những người lớn tuổi không thích lễ hội.

Đầu tiên, những người trẻ tuổi được biết đến là những người năng động và nhiệt tình hơn, điều mà nếu không ai trong số các bạn để ý, họ sẽ hào hứng hơn khi tham gia vào các hoạt động như vậy. Mặt khác, những người lớn tuổi xem các lễ hội như một cách để thư giãn và tận hưởng. Đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi khỏi sự hối hả hàng ngày vì họ cần thời gian để giải tỏa đầu óc, rời xa công việc trong vài giờ hoặc vài ngày.

Tôi nhận thấy rằng bất cứ khi nào gia đình tôi đi dự lễ hội, hầu hết người lớn đều tìm một chỗ để ngồi, nơi họ có thể nhìn thấy chúng tôi trong khi tôi và anh em họ chạy nhảy, nghịch ngợm và chơi đùa xung quanh. Chúng tôi, những đứa trẻ, hào hứng hơn và cảm thấy tự do hơn khi ngồi thư giãn từ xa. Đã có lúc tôi tự hỏi: “Tại sao họ không hòa vào đám đông?” rồi khi già đi, tôi nhận ra rằng những người lớn chỉ đi cùng những người trẻ hơn để chúng tôi trải nghiệm những gì họ đã trải qua trong những ngày thơ ấu.

Khi còn là một thiếu niên, tôi luôn thử những trải nghiệm và cuộc phiêu lưu mới. Tôi thích xem lễ hội năm nay có gì mới so với năm ngoái. Cha mẹ tôi quan tâm nhiều hơn đến việc coi trọng các truyền thống và đảm bảo rằng họ sẽ truyền lại cho thế hệ trẻ. Trong khi những người trẻ thích khám phá và phiêu lưu, thì người lớn lại thích văn hóa và truyền thống hơn.

Thứ hai, bất kỳ lễ hội nào cũng có nhạc sống, các buổi biểu diễn và giải trí mà những người trẻ tuổi sẽ thích thú vì chúng ta thích nghi hơn với văn hóa đại chúng. Mặc dù người lớn cũng có sự đánh giá cao về âm nhạc và nghệ thuật, nhưng một số người lớn có gu âm nhạc tinh tế hơn, điều mà họ có thể không đánh giá cao về âm nhạc đương đại; hầu hết trong số họ yêu thích âm nhạc cổ điển hoặc truyền thống.

Có một lần bố mẹ tôi đưa tôi đến một lễ hội với các buổi biểu diễn nhạc sống của các nghệ sĩ và ca sĩ hiện đại. Đúng như dự đoán, họ đã đưa ra những bình luận không cần thiết về việc âm nhạc ngày nay khác với âm nhạc trước đây như thế nào. Có thể nói rằng họ không thích nó nhiều như tôi.

Vì vậy, tôi cho rằng chúng ta, những người trẻ tuổi, thích các lễ hội hơn. Người lớn có mặt vì những lý do truyền thống, họ cảm thấy bắt buộc phải tham gia hơn là tự nguyện và vui vẻ tận hưởng các lễ hội.

Nói chung, dù già hay trẻ, cả hai đều có mặt hầu hết trong các lễ hội như vậy, nhưng những người trẻ tuổi coi đó là cơ hội để vui chơi và giao lưu với đám đông. Đồng thời, người lớn coi đó là một phần của truyền thống mà họ thường cảm thấy có nghĩa vụ phải tuân theo. Cảm ơn!

Trên đây là những hướng dẫn chung để thực hiện bài thuyết trình về chủ đề “Người trẻ tuổi hay người lớn tuổi có xu hướng tận hưởng lễ hội nhiều hơn?”. Bố mẹ và các con có thể học hỏi cách đặt vấn đề và triển khai luận điểm ở bài hướng dẫn này để áp dụng vào phần thuyết trình của mình nhé. Chúc bố mẹ và các con luyện tập thuyết trình hiệu quả!

Tham gia Group Bố mẹ yêu con ngay để được tư vấn và hỗ trợ trong việc chọn lựa phương pháp học tiếng Anh phù hợp và lộ trình để đạt được mục tiêu học tập cho con một cách hiệu quả nhất!

Tham Gia Ngay

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
0888.01.6688